Millennium Centre Millennium Centre

Pwyllgor Cymru

Sefydlodd Deddf Cydraddoldeb 2006 Bwyllgor Cymru yn gorff penderfynu gyda dyletswyddau a phwerau i gynghori llywodraeth ddatganoledig; llunio rhaglen waith a sicrhau bod gwaith y Comisiwn yn briodol i Gymru.  Maent yn gosod cyfeiriad strategol gwaith y Comisiwn yng Nghymru.

Ar y dudalen hon, cewch gofnodion pob cyfarfod Pwyllgor Cymru ers 2014. Os ydych am gofnodion cyfarfodydd cynharach, anfonwch e-bost i wales@equalityhumanrights.com

June Milligan - Cadeirydd Pwyllgor Cymru

Mae June Milligan yn tynnu ar ei phrofiad a’i dealltwriaeth o ystod eang o swyddi arweiniol ym maes gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys fel Llywodraethwr mewn carchardai hirdymor a diogelwch eithaf, fel Diplomydd yn cynrychioli’r DU i sefydliadau Ewropeaidd ym Mrwsel, ac fel cynghorydd polisi i Weinidogion, ac fel Prif Ysgrifennydd Preifat ac aelod Bwrdd y Llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru .

Ar hyn o bryd mae June yn Gomisiynydd gyda’r Comisiwn Gwasanaeth Sifil ac yn aelod lleyg corff llywodraethol Prifysgol Glasgow.

Alison Parken OBE

Mae Alison yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Cymru ar gyfer Polisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi cefnogi hybu cydraddoldeb drwy bolisi’n seiliedig ar dystiolaeth a darparu cyngor ymarferol i lywodraethau a chyflogwyr. 

Andrew Edwards

Cymrawd dysgu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac hefyd yn gwasanaethu ar amryw fyrddau yn dilyn gyrfa o fewn gwasanaeth yr heddlu.

Dilys Jouvenat

Mae gan Dilys brofiad helaeth iawn o weithio ym maes gwasanaeth cyhoeddus Cymru ac roedd yn gynt yn Rheolwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf. Mae Dilys yn ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf.

Faye Walker

Mae gan Faye fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ochr yn ochr â chymunedau. Roedd hi’n aelod bwrdd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae’n Ymarferwr Ieuenctid a Chymuned cymwysedig. 

Martyn Jones

Martyn yw Pennaeth Polisi a Chyfathrebu yn Tai Pawb, sefydliad sydd yn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sector tai yng Nghymru.

Nicola Williams

Mae Nicola yn Gwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Cwmni i Ddŵr Cymru, swydd y bu ynddi ers 2012. Cyn hynny, roedd yn Bartner mewn cwmni cyfraith ryngwladol gyda ffocws ar gynghori busnesau a chyrff cyhoeddus ar gyfraith reoleiddiol/cyhoeddus a materion cydraddoldeb. 

Rocio Cifuentes

Rocio yw Cyfarwyddwr Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) sefydliad yn cefnogi pobl ifanc, unigolion a chymunedau ethnig ledled Cymru.

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru. Gwarchodwr y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw – gan gefnogi 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru a’u dal i gyfrif. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Jan 2018