Millennium Centre Millennium Centre

Cynllun Busnes Cymru

Cynllun Busnes y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru ar gyfer 2017 i 2018

Rydym yn byw mewn gwlad gyda hanes hir o gynnal hawliau pobl, gwerthfawrogi amrywiaeth a herio anoddefgarwch. Mae’r Comisiwn yn ceisio cynnal a chyfnerthu’r etifeddiaeth hon, wrth nodi a thaclo meysydd lle mae gwahaniaethu annheg yn parhau neu pan na pherchir hawliau dynol.  Wrth gymryd y weledigaeth hon yn ei blaen, mae Pwyllgor Cymru wedi nodi ystod o brosiectau ar gyfer y flwyddyn:

  • rhoi gwybodaeth ar ddeddfwriaeth, polisi ac o ran gwneud penderfyniadau a dylanwadu arnyn nhw er mwyn hyrwyddo diogelwch cydraddoldeb a hawliau dynol a’u hybu yng Nghymru
  • gweithio i gynyddu cydymffurfiaeth â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, gwthio datblygiadau ymarferol ym myd cydraddoldeb, a lleihau anghydraddoldeb penodol fel y’i nodwyd yn A yw Cymru’n Decach?
  • ceisio sicrhau bod gwaith o dan fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol yn adlewyrchu blaenoriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol y Comisiwn yng Nghymru a’u hyrwyddo
  • sicrhau bod darparwyr gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn cynnwys ystyriaethau hawliau dynol o ran cyflenwi gwasanaeth
  • cynyddu mynediad i gyfiawnder i bobl yn dioddef gwahaniaethu yng Nghymru

Uchafbwyntiau Cynllun Busnes Cymru ar gyfer 2017 i 2018 

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 07 Feb 2018