Tai a phobl anabl: beth ddylai awdurdodau lleol ei wneud?

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • local authorities
 • elected members in Scotland

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

Beth yw eich cyfrifoldebau?

Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr ac aelodau etholedig yn yr Alban i ddiogelu a hybu hawliau pobl anabl o dan Confensiwn y CU ar Hawliau Personau ag Anableddau (CRPD).

O dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus rhaid iddynt hefyd roi sylw dyledus ar:

 • ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon
 • cyflymu cyfle cyfartal
 • meithrin perthynas dda

Golyga ‘rhoi sylw dyledus’ wneud eich hun yn gwbl ymwybodol o – a deall – yr hyn sydd ei angen, a rhoi’r wybodaeth honno ar waith pan fo’n berthnasol.

Pecynnau cymorth i awdurdodau lleol

Rydym wedi llunio canllaw ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr ac i aelodau etholedig yn yr Alban, yn enwedig y rheini sy’n ymwneud â thai a chynllunio.

Bwriad y pecynnau cymorth yw eu cefnogi i:

 • ystyried tai ar gyfer pobl anabl o ran eu strategaethau a’u cynlluniau
 • cynnwys pobl anabl mewn ffordd ystyrlon
 • helpu gyda chraffu arferion a pholisïau tai awdurdodau lleol

Tai a phobl anabl: pecyn cymorth i awdurdodau lleol yng Nghymru

Tai a phobl anabl: pecyn cymorth i awdurdodau lleol yn Lloegr

Tai a phobl anabl: pecyn cymorth i aelodau etholedig yn yr Alban

Sut y gallwn gynnwys pobl anabl yn ein gwaith cynllunio?

Rydym wedi llunio rhai rhestri gwirio cynllunio digwyddiadau, pethau i’w hystyried wrth gynllunio digwyddiad ymgysylltu â phobl anabl.

Ymgysylltu â phobl anabl: canllaw cynllunio digwyddiad

Canllaw i unigolion a sefydliadau cymorth

Os ydych yn berson anabl, os ydych yn cefnogi person anabl neu’n perthyn i sefydliad sy’n cefnogi pobl anabl, gweler ein canllaw:

Tai a phobl anabl: eich hawliau

Diweddarwyd ddiwethaf: 01 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.