Sut i lunio polisi cyflog cyfartal

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

Cam allweddol wrth lunio cynllun gweithredu Cyflog Cyfartal yw cynhyrchu polisi cyflog cyfartal, un gwahanol a diamwys, nid yn rhywbeth a ychwanegir i bolisi cydraddoldeb ac amrywiaeth mwy cyffredinol..

Bydd polisi cyflog cyfartal da fel arfer yn cynnwys y meysydd a ganlyn:

Datganiad polisi

Dechreuwch gyda datganiad ysgrifenedig sy'n nodi ymroddiad eich sefydliad i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail rhyw a darparu cyflog cyfartal yn glir.

Diffiniadau

Rhowch ddiffiniadau clir a hawdd i'w deall o'r holl dermau a ddefnyddir yn eich polisi cyflog cyfartal a'u cyd-destun parthed rhwymedigaethau cyfreithiol eich sefydliad dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 neu ddeddfwriaeth arall.

Gall termau cyffredinol gynnwys:

 • cyflog
 • gwaith cyfartal, a
 • cyflogai

Amcanion neu gamau gweithredu


Disgrifiwch yn union sut ydych chi'n bwriadu darparu a chynnal cyflog cyfartal yn eich sefydliad. Er enghraifft, gallai eich amcanion a gweithredoedd arddangos eich ymroddiad i:

 • gyflogeion i ddarparu cyflog cyfartal ar gyfer gwaith cyfartal (yn cynnwys cyflog sylfaenol, taliadau bonws nad ydynt yn gwahaniaethu a buddion cytundebol eraill)
 • trafodwch a chytuno ar y polisi cyflog cyfartal gydag undebau llafur
 • cyflawnwch adolygiadau neu archwiliadau cyflog cyfartal rheolaidd ar gyfer yr holl gyflogeion yn unol â'r Cod Ymarfer a'u hailadrodd yn rheolaidd a defnyddio'r manylion i fynd i’r afael ag unrhyw achosion o wahaniaethu mewn cyflog
 • sefydlu grŵp cyflog cyfartal a fydd yn asesu casgliadau'r adolygiad cyflog cyfartal a chymryd camau ble fo angen
 • cyfathrebu canlyniadau eich archwiliad cyflog cyfartal i staff ac yn fwy cyffredinol
 • monitro cyflogau cychwynnol ar gyfer staff newydd, a
 • darparu hyfforddiant ac arweiniad i bawb sy’n ymwneud â phennu cyflogau.

Cwynion

Sefydlu sut fyddwch chi'n ymateb i unrhyw bryderon a chwynion ynghylch toriadau posibl ar y polisi cyflog cyfartal, ynghyd â manylion unrhyw weithdrefnau cwynion y dylai cyflogeion ddilyn.

Monitro

Cynnwys datganiad o'ch ymroddiad i adolygu'r polisi yn rheolaidd ac asesu eich cynnydd o ran cyflawni'r cynllun gweithredu ac esbonio sut fyddwch chi'n rhannu'r wybodaeth o'r adolygiadau hyn gyda rhanddeiliaid eraill.

Cyfrifoldebau

Nodi pawb sy'n ymwneud â gweithredu eich polisi cyflog cyfartal a beth yw eu cyfrifoldebau.

Ymwrthodiad

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y cyngor hwn yn gywir a chyfoes, nid yw’n sicrhau y gallech chi amddiffyn yn llwyddiannus yn erbyn hawliad am gyflog cyfartal. Dim ond llysoedd neu dribiwnlysoedd a all gynnig dehongliadau awdurdodol o’r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 03 Sep 2020

Cysylltwch â Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.