Gwella Gweithleoedd

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector
  • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Wales

      Wales

Rydym wedi gweithio’n agos gyda chyflogwyr fel eu bod yn gwybod mwy am faterion cydraddoldeb a hawliau dynol. Rydym yn annog cyflogwyr y sectorau cyhoeddus a phreifat i fabwysiadu polisïau yn y gweithle ar iechyd meddwl a thrais yn erbyn menywod a cham-drin domestig.

Cam-drin domestig: polisïau yn y gweithle a rheoli a chefnogi cyflogeion

Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddatblygu camau cost isel y gall cyflogwyr eu cymryd i sicrhau bod staff sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn teimlo’n saff a bod cefnogaeth iddynt yn y gweithle. Camau synnwyr cyffredin cost isel y gall busnesau eu cymryd i sicrhau bod staff sy’n dioddef cam-drin domestig yn teimlo’n ddiogel yn y gweithle a bod cymorth iddynt yno.

Eich busnes chi yw iechyd meddwl

Lawr lwythwch pecynnau cymorth y gellwch eu defnyddio yn eich gweithle i daclo absenoldeb salwch a mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Gallwch ddarganfod am ein gwaith ar iechyd meddwl yn y gweithle fan hyn. 

Creu gweithle cyfeillgar i ffydd ar gyfer Mwslimiaid

Amlygodd A yw Cymru’n Decach? raddau cyflogaeth isel Mwslimiaid yng Nghymru – nhw, o bob ffydd yng Nghymru, yw’r lleiaf tebygol o fod yn gweithio. Mae hyn er gwaethaf y cyfran o oedolion Mwslimaidd, sydd â gradd, sydd ychydig yn uwch na’r cyfartaledd i Gymru.

Penderfynom i ystyried y mater hwn yn fwy manwl. Rydym yn falch bod llawer o unigolion a sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol wedi cynnig i weithio gyda ni.

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb o’r gwaith hwn cyn belled, ac rydym yn hyderus ac yn galonogol y gallwn ganfod atebion sydd o fudd i unigolion, busnesau a gwasanaeth cyhoeddus.

Ochr yn ochr â’n stori ddigidol rydym yn bwriadu defnyddio’r ddysg hon i godi ymwybyddiaeth ac i ehangu’r drafodaeth i nodi’r camau nesaf i gynyddu’r cyfraddau cyflogaeth i Fwslimiaid.

Darllenwch a lawr lwytho ein crynodeb.

Rhwydwaith y gyfnewidfa cydraddoldeb

Canfod am rwydwaith y gyfnewidfa cydraddoldeb – fforwm a’i diben yw cyfnewid syniadau a chyngor i gyflogwyr a darparwyr gwasanaeth. Ceir mwy o fanylion am Fforwm y Gyfnewidfa Cydraddoldeb fan hyn

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Nov 2016

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.