Gwella Gweithleoedd

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector
  • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Wales

      Wales

Rydym wedi gweithio’n agos gyda chyflogwyr fel eu bod yn gwybod mwy am faterion cydraddoldeb a hawliau dynol. Rydym yn annog cyflogwyr y sectorau cyhoeddus a phreifat i fabwysiadu polisïau yn y gweithle ar iechyd meddwl a thrais yn erbyn menywod a cham-drin domestig.

Cam-drin domestig: polisïau yn y gweithle a rheoli a chefnogi cyflogeion

Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddatblygu camau cost isel y gall cyflogwyr eu cymryd i sicrhau bod staff sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn teimlo’n saff a bod cefnogaeth iddynt yn y gweithle. Camau synnwyr cyffredin cost isel y gall busnesau eu cymryd i sicrhau bod staff sy’n dioddef cam-drin domestig yn teimlo’n ddiogel yn y gweithle a bod cymorth iddynt yno.

Eich busnes chi yw iechyd meddwl

Lawr lwythwch pecynnau cymorth y gellwch eu defnyddio yn eich gweithle i daclo absenoldeb salwch a mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Gallwch ddarganfod am ein gwaith ar iechyd meddwl yn y gweithle fan hyn. 

Creu gweithle cyfeillgar i ffydd ar gyfer Mwslimiaid

Amlygodd A yw Cymru’n Decach? raddau cyflogaeth isel Mwslimiaid yng Nghymru – nhw, o bob ffydd yng Nghymru, yw’r lleiaf tebygol o fod yn gweithio. Mae hyn er gwaethaf y cyfran o oedolion Mwslimaidd, sydd â gradd, sydd ychydig yn uwch na’r cyfartaledd i Gymru.

Penderfynom i ystyried y mater hwn yn fwy manwl. Rydym yn falch bod llawer o unigolion a sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol wedi cynnig i weithio gyda ni.

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb o’r gwaith hwn cyn belled, ac rydym yn hyderus ac yn galonogol y gallwn ganfod atebion sydd o fudd i unigolion, busnesau a gwasanaeth cyhoeddus.

Ochr yn ochr â’n stori ddigidol rydym yn bwriadu defnyddio’r ddysg hon i godi ymwybyddiaeth ac i ehangu’r drafodaeth i nodi’r camau nesaf i gynyddu’r cyfraddau cyflogaeth i Fwslimiaid.

Darllenwch a lawr lwytho ein crynodeb.

Rhwydwaith y gyfnewidfa cydraddoldeb

Canfod am rwydwaith y gyfnewidfa cydraddoldeb – fforwm a’i diben yw cyfnewid syniadau a chyngor i gyflogwyr a darparwyr gwasanaeth. Ceir mwy o fanylion am Fforwm y Gyfnewidfa Cydraddoldeb fan hyn

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Nov 2016

Further Information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service

Freephone 0808 800 0082

Textphone 0808 800 0084

Or write to them at

FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.