Gwaith monitro’r Comisiwn o ran Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Cymru flag icon

   Cymru

Cafodd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) a Dyletswyddau Penodol Cymru eu cyflwyno ym mis Ebrill 2011 ac maent wedi cael cefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru ac Aelodau Cynulliad o bob plaid wleidyddol.

Mae’r Comisiwn yn rheoleiddio’r Ddyletswydd Cydraddoldeb. Ein hymagwedd yw gweithio gydag awdurdodau cyhoeddus i annog, rhoi arweiniad, monitro a rheoleiddio gweithgaredd ar y Ddyletswydd. Diben ein monitro yw:

 • mesur cynnydd
 • nodi tueddiadau
 • rhannu ymarfer effeithiol
 • cynorthwyo adrodd y gweinidogion

Yn 2012 gosododd pob awdurdod cyhoeddus yng Nghymru nodau cydraddoldeb o dan Ddyletswyddau Penodol Cymru. Mae llawer o’r nodau hyn – megis taclo cam-drin domestig a throseddau casineb a chau bylchau cyflog rhwng y rhywiau – yn seiliedig ar heriau Pa mor deg yw Cymru?  y Comisiwn. Helpodd hyn i greu agenda unedig ar gyfer newid ar draws y sector cyhoeddus datganoledig.

Ers 2012 mae ein monitro wedi dangos bod y Ddyletswydd wedi codi materion cydraddoldeb i fyny’r agenda yn y rhan fwyaf o awdurdodau cyhoeddus. Dechreuodd llawer o arweinwyr gymryd cyfrifoldeb personol i yrru’r agenda cydraddoldeb yn ei flaen. Dangosodd ein tystiolaeth fod y Ddyletswydd wedi dechrau gwneud gwahaniaeth. Dywedodd awdurdodau cyhoeddus wrthym eu bod wedi dechrau cyflenwi buddion. Roedd y buddion hynny a nodwyd yn cynnwys:

 • ymgysylltu â phobl a nodweddion gwarchodedig ganddynt yn cynyddu, gan arwain at ddealltwriaeth well o ran anghenion gwasanaeth
 • newid ffocws  y cyflenwi i ddechrau dyrannu adnoddau lle mae eu hangen fwyaf
 • dod â mentrau gwahanol at ei gilydd mewn cynllun gweithredu sengl gan gynyddu momentwm yn ei sgil

Mae’r cynnydd a gyflawnwyd yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn ganlyniad i nifer o ffactorau, gan gynnwys:

 • cryfder yr arweinyddiaeth a’r diwylliant o fewn yr awdurdod i daclo anghydraddoldeb
 • y graddau mae cydraddoldeb yn cael ei ddeall a’i integreiddio yn y gwaith ar draws y sefydliad
 • lefel yr adnoddau a chapasiti staff
 • y PSED a’r flaenoriaeth a roddwyd iddi fel cyfrwng i wella deilliannau i ddefnyddwyr gwasanaeth

Adroddodd yr awdurdodau fod y PSED wedi ychwanegu cryn dipyn o werth i’w gwaith cydraddoldeb drwy roi ffocws iddo, gan ddarparu eglurder ar sut i gyflawni deilliannau gwell ac amlygu ymarfer effeithiol i’w rhannu o fewn a rhwng sefydliadau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.