Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Wales

   Wales

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yng Nghymru 2014

Mae’r Comisiwn yn rheoleiddio’r Ddyletswydd, a’n hymagwedd yw gweithio gydag awdurdodau cyhoeddus i ysgogi, rhoi arweiniad, monitro a rheoleiddio gweithgaredd ar ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus.

Canfuom fod:

Y Ddyletswydd yn gweithio’n effeithiol yng Nghymru a dylid ei chadw.   

 • Mae’r dyletswyddau penodol i Gymru yn cefnogi ac yn helpu cynnydd ar waith cydraddoldeb. Mae cyrff yng Nghymru sydd heb eu rhestri yn gweithio yn ôl ysbryd y dyletswyddau penodol i Gymru. Canfu ein gwaith ymchwil fod sefydliadau sydd heb eu rhestri yn defnyddio’r dyletswyddau penodol i Gymru i alinio eu gwaith â phartneriaid rhestredig yng Nghymru.

Mae’r Ddyletswydd yn gatalydd er newid.

 • Mae pob sefydliad wedi gallu dangos sut mae’r Ddyletswydd yn cefnogi gwaith i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, hybu cydraddoldeb a meithrin perthynas dda. Mae’r Ddyletswydd wedi codi proffil yr agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth yng Nghymru. Mae’n helpu i brif-ffrydio materion cydraddoldeb a rhoi diwylliant o degwch, urddas a pharch ar waith.

Mae nifer o ffactorau sy’n pennu maint y cynnydd sy’n cael ei wneud. Ffactorau pwysig yw:

 • lefel ymrwymiad Gweinidogion
 • cryfder yr arweinyddiaeth
 • y diwylliant o fewn sefydliadau
 • lefel yr adnoddau a gallu’r staff
 • y graddau mae cydraddoldeb yn cael ei ddeall a’i integreiddio i’r gwaith ar draws sefydliadau.

Cafodd rhannu arfer effeithiol ei nodi fel maes allweddol i roi’r Ddyletswydd ar waith yn llwyddiannus.

Caiff y Ddyletswydd ei defnyddio i ddylanwadu a chraffu ar y ffordd y mae cyrff cyhoeddus yn ymddwyn 

 • Mae sefydliadau’r trydydd sector wedi defnyddio’r Ddyletswydd i godi proffil materion penodol ac i dynnu sylw at le gall gostyngiadau cyllidebol gael effaith anghymesur.
 • Caiff y Ddyletswydd ei defnyddio i gynyddu tryloywder ac atebolrwydd. Mae cyhoeddi Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb yn arbennig wedi helpu i ddal awdurdodau cyhoeddus i gyfrif dros eu penderfyniadau.

Ym mis Hydref 2015, ysgrifennodd Kate Bennett, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru’r Comisiwn, at brif weithredwyr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i fyfyrio ar bedair blynedd gyntaf Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, ac ar welliannau sydd angen eu gwneud wrth inni fynd rhagddi i’r pedair blynedd nesaf.   

Gall Llywodraeth Cymru hyrwyddo ei rôl arweiniol i sicrhau bod y Ddyletswydd yn cyflenwi deilliannau cryfach

 • Mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd benodol i gyhoeddi adroddiad ar sut mae awdurdodau cyhoeddus datganoledig yn cyflawni eu dyletswydd gyffredinol. Mae rhaid i hyn osod golwg gyffredinol ar y cynnydd a wnaed gan awdurdodau cyhoeddus a chynigion i gydlynu gweithgareddau yng Nghymru. Mae’r rhain yn nodau heriol sydd yn arwyddocaol yn mynd y tu hwnt i ddisgrifio mewnbynnau ac enghreifftiau positif.

Byddai datganoli’r Ddyletswydd i Gymru yn diogelu’r ymagwedd wahanol i gydraddoldeb a hawliau dynol a sicrhau ei llwyddiant.

Cynnwys cysylltiedig

Adolygiad o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru: Adroddiad Llawn 

Adolygiad o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru: Crynodeb Gweithredol

Adroddiad Monitro ar Awdurdodau Lleol

Adroddiad Monitro ar y Sector Iechyd

Adroddiad Monitro ar Brifysgolion

Adroddiad Monitro ar y Gwasanaeth Tân ac Achub

Gwaith ymchwil a monitro o ran Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: Enghreifftiau Awdurdodau Cyhoeddus

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Apr 2016

Further Information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service

Freephone 0808 800 0082

Textphone 0808 800 0084

Or write to them at

FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.