Cynnwys cyflogeion sydd ar ffyrlo wrth adrodd am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Private and voluntary sector employers with 250 or more employees
 • Listed public sector employers with 250 or more employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

Ar gyfer y flwyddyn adrodd 2020 i 2021

 

Yr hyn mae’r canllaw hwn yn ei gynnwys

Darpara’r canllaw hwn wybodaeth ar adrodd am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer cyflogwyr sydd efallai wedi cael newidiadau i’w gweithluoedd o ganlyniad coronafeirws (COVID-19).

Mae’n berthnasol i’r flwyddyn adrodd 2020 i 2021, sydd yn defnyddio ciplun dyddiad o 31 Mawrth 2020 neu 5 Ebrill 2020.

Canfyddwch ba ddyddiad ciplun sydd yn berthnasol i chi ar wefan GOV.UK

Os oes gofyn i chi gyflwyno’ch gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer blwyddyn adrodd 2020 i 2021, rhaid i chi gynnwys pob cyflogai sydd ar ffyrlo:

 • wrth bennu cyfrif pennau’ch cyflogwr
 • y rheiny a ychwanegwyd at eu cyflog i fyny hyd at eu cyflog llawn arferol

Rhaid i chi eithrio cyflogeion sydd yn cael llai na chyflog llawn a oedd ar ffyrlo ar eich dyddiad ciplun wrth gyfrifo:

Dylid eithrio cyflogeion, sydd ar ffyrlo na chafodd eu cyflogau ei ychwanegu atynt hyd at gyflog llawn ac felly oedd ar absenoldeb dros dro ac yn cael eu talu ar radd lai, o’r cyfrifiadau hyn.

Mae pob gofyniad adrodd arall yn parhau heb newid.

Pryd i gynnwys cyflogeion sydd ar ffyrlo

Mae cyflogeion sydd ar ffyrlo o dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS) ar eich dyddiad ciplun ar gyfnod o absenoldeb dros dro.

Maent o hyd wedi’u cyflogi gennych.

Mae pob cyflogai sydd ar ffyrlo yn cyfrif fel cyflogeion perthnasol wrth bennu cyfrif pennau’ch cyflogwr.

Cyflogeion perthnasol yw’r rheiny sydd yng nghyflogaeth eich cyflogwr ar eich dyddiad ciplun.

Cynhwyswch bob cyflogai sydd ar ffyrlo yn eich cyfrifiadau bwlch cyflog rhwng y rhywiau wrth:

Gwneir y cyfrifiadau hyn trwy ddefnyddio cyflogeion perthnasol ac felly dylid eu cyfrifo trwy ddefnyddio cyflogeion ar ffyrlo.

Cyflogeion sydd ar ffyrlo a ychwanegwyd at eu cyflog i fyny hyd at eu cyflog llawn arferol

Mae cyflogeion sydd ar ffyrlo a ychwanegwyd at eu cyflog i fyny hyd at eu cyflog llawn arferol yn gyflogeion perthnasol cyflog llawn a dylid eu cynnwys ym mhob cyfrifiad.

Cyflogeion a weithiodd oriau arferol ond gwnaethant ohirio rhan o’u cyflog

Os gwnaeth unrhyw un o’ch cyflogeion gytuno i ohirio rhan o’u henillion (er enghraifft, oherwydd effaith COVID-19 ar gyllidau’ch cyflogwr), ac ni roddwyd nhw ar ffyrlo, byddent yn cael eu hystyried yn gyflogeion perthnasol cyflog llawn gan na thalwyd nhw ar gyfradd lai neu ddim o ganlyniad bod ar absenoldeb.

Rhaid i chi ddal i gynnwys y cyflogeion hyn ymhob cyfrifiad eich bwlch cyflog rhwng y rhywiau gan yr ystyrir nhw’n gyflogeion perthnasol cyflog llawn.

Pryd i eithrio cyflogeion sydd ar ffyrlo

Nid yw cyflogeion ar ffyrlo sydd yn cael llai na chyflog llawn yn cyfrif fel cyflogeion perthnasol cyflog llawn, gan roedd y gostyngiad yn eu cyflog oherwydd eu bod ar gyfnod o absenoldeb dros dro.

Rhaid iddynt gael eu heithrio o rywfaint o’r cyfrifiadau gofynnol bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Cyflogeion perthnasol cyflog llawn yw’r rheini a dalwyd eu cyflog llawn arferol iddynt yn y cyfnod tâl a oedd yn cynnwys eich dyddiad ciplun.

Rhaid i chi eithrio cyflogeion ar ffyrlo a gafodd llai na chyflog llawn yn eich cyfrifiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau wrth:

Dim ond cyflogeion perthnasol cyflog llawn mae’r cyfrifiadau hyn yn ei gynnwys, ac nid yw gweithwyr ar ffyrlo a gafodd yn llai na chyflog llawn yn cyfrif fel cyflogeion perthnasol cyflog llawn.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Jan 2021

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.