Cyflogwyr: beth yw camau positif yn y gweithle?

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

Camau positif yw cymryd camau penodol i wella cydraddoldeb yn eich gweithle. Er enghraifft, i wella nifer y bobl anabl mewn uwch rolau y maen nhw ar hyn o bryd heb gynrychiolaeth ddigonol.  

Gellir ei ddefnyddio i ddiwallu anghenion arbennig grŵp, lleihau anfantais y gallan nhw ddioddef neu gynyddu eu cyfranogiad mewn gweithgaredd penodol.

Rhaid i chi allu dangos bod camau positif yn ffordd briodol i’ch sefydliad gyflawni un o’r nodau hyn a bod y camau a gymeroch wedi cael ystyriaeth gofalus gennych.

Mae defnyddio camau positif yn y gwaith yn wirfoddol. Fodd bynnag, dylai cyflogwyr sector cyhoeddus ystyried defnyddio camau positif i’w helpu i gydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

Gallai cyflogwyr sydd yn defnyddio mesurau gweithredu positif ganfod ei fod o fudd i’w sefydliad, gan gynnwys cronfa doniau a phobl grefftus a phrofiadol ehangach y gellir recriwtio ohono a dealltwriaeth well o anghenion ystod fwy amrywiol o gwsmeriaid.

Chwe enghraifft o gamau positif 

 • gosod hysbysebion swydd i dargedu grwpiau penodol, i gynyddu’r nifer o ymgeiswyr o’r grŵp hwnnw
 • cynnwys datganiadau mewn hysbysebion swydd i annog ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, megis ‘mae croeso i ymgeiswyr benywaidd’
 • cynnig hyfforddiant neu interniaethau i helpu rhai grwpiau gael cyfleoedd neu gynnydd yn y gwaith
 • cynnig cysgodi neu fentora i grwpiau gydag anghenion arbennig
 • cynnal diwrnod agored yn benodol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i’w hannog i faes arbennig
 • ffafrio’r ymgeisydd swydd o grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol, pan fo dau ymgeisydd gyda’r un cymwysterau

Gweler pennod 12 o’n cod ymarfer i gyflogwyr am fwy o wybodaeth ar gamau positif.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Mar 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.