Codau Ymarfer y Ddeddf Cydraddoldeb

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees
 • Employers
 • Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

Y Ddeddf a'i chodau ymarfer

Yn unol â’n pwerau statudol, rydym wedi llunio Codau Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth, Gwasanaethau a Chyflog Cyfartal. Prif bwrpas y Codau Ymarfer yw darparu eglurhad manwl o’r darpariaethau yn y Ddeddf ac i gymhwyso’r cysyniadau cyfreithiol sydd ynddi at sefyllfaoedd bob dydd. Bydd hyn yn gymorth i lysoedd a thribiwnlysoedd wrth ddehongli’r gyfraith a bydd yn cynorthwyo cyfreithwyr, cynghorwyr, cynrychiolyddion undebau llafur, adrannau adnoddau dynol ac eraill wrth weithredu’r gyfraith. Fel gyda’r Ddeddf, mae’r Codau’n gymwys i Gymru, Yr Alban a Lloegr.

Mae’r Codau’n amlinellu’n glir ac yn union yr hyn y mae’r ddeddfwriaeth yn ei golygu. Maent yn dibynnu ar gynsail ac achosion cyfraith ac maent yn egluro goblygiadau pob cymal mewn termau technegol. Y codau statudol hyn yw’r ffynhonnell gyngor awdurdodol i unrhyw un sydd eisiau dadansoddiad trylwyr o fanylion y ddeddfwriaeth. Byddant yn amhrisiadwy yn arbennig i gyfreithwyr, eiriolwyr ac arbenigwyr adnoddau dynol.

Daeth y Codau Ymarfer hyn i rym ar 6 Ebrill 2011.

Gallwch brynu copiau printiedig o’r Codau o wefan y Stationery Office (TSO) neu eu lawr lwytho o'r dolenni isod.

Cod Ymarfer ar Gyflog Cyfartal

Y ddau yn Saesneg

Cod Ymarfer ar Gyflogaeth

Cod Ymarfer ar Wasanaethau, Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau

Adroddiad Codau Ymarfer ôl ymgynghori

Mae ein hadroddiad ôl ymgynghori yn amlygu’r pryderon a gododd rhanddeiliaid â ni yn ystod cyfnod ymgynghori Codau Ymarfer y Ddeddf Cydraddoldeb yn 2010. Mae’r adroddiad yn egluro sut yr aethom i’r afael â’r pryderon hyn a sut mae mewnbwn y rhanddeiliaid wedi gwella fersiwn terfynol y Codau hyn yn y pendraw.

Yn Saesneg

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.