Codau Ymarfer y Ddeddf Cydraddoldeb

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees
 • Employers
 • Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • England

   England

  • |
  • Scotland

   Scotland

  • |
  • Wales

   Wales

Y Ddeddf a'i chodau ymarfer

Yn unol â’n pwerau statudol, rydym wedi llunio Codau Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth, Gwasanaethau a Chyflog Cyfartal. Prif bwrpas y Codau Ymarfer yw darparu eglurhad manwl o’r darpariaethau yn y Ddeddf ac i gymhwyso’r cysyniadau cyfreithiol sydd ynddi at sefyllfaoedd bob dydd. Bydd hyn yn gymorth i lysoedd a thribiwnlysoedd wrth ddehongli’r gyfraith a bydd yn cynorthwyo cyfreithwyr, cynghorwyr, cynrychiolyddion undebau llafur, adrannau adnoddau dynol ac eraill wrth weithredu’r gyfraith. Fel gyda’r Ddeddf, mae’r Codau’n gymwys i Gymru, Yr Alban a Lloegr.

Mae’r Codau’n amlinellu’n glir ac yn union yr hyn y mae’r ddeddfwriaeth yn ei golygu. Maent yn dibynnu ar gynsail ac achosion cyfraith ac maent yn egluro goblygiadau pob cymal mewn termau technegol. Y codau statudol hyn yw’r ffynhonnell gyngor awdurdodol i unrhyw un sydd eisiau dadansoddiad trylwyr o fanylion y ddeddfwriaeth. Byddant yn amhrisiadwy yn arbennig i gyfreithwyr, eiriolwyr ac arbenigwyr adnoddau dynol.

Daeth y Codau Ymarfer hyn i rym ar 6 Ebrill 2011.

Gallwch brynu copiau printiedig o’r Codau o wefan y Stationery Office (TSO) neu eu lawr lwytho o'r dolenni isod.

Cod Ymarfer ar Gyflog Cyfartal

Y ddau yn Saesneg

Cod Ymarfer ar Gyflogaeth

Cod Ymarfer ar Wasanaethau, Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau

Adroddiad Codau Ymarfer ôl ymgynghori

Mae ein hadroddiad ôl ymgynghori yn amlygu’r pryderon a gododd rhanddeiliaid â ni yn ystod cyfnod ymgynghori Codau Ymarfer y Ddeddf Cydraddoldeb yn 2010. Mae’r adroddiad yn egluro sut yr aethom i’r afael â’r pryderon hyn a sut mae mewnbwn y rhanddeiliaid wedi gwella fersiwn terfynol y Codau hyn yn y pendraw.

Yn Saesneg

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 May 2016

Further Information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service

Freephone 0808 800 0082

Textphone 0808 800 0084

Or write to them at

FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.