Canllaw technegol ar y Ddeddf Cydraddoldeb

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • England

   England

  • |
  • Scotland

   Scotland

  • |
  • Wales

   Wales

Cyflwyniad Canllaw Technegol

Mae’r Comisiwn yn parhau i ddatblygu ystod o ganllawiau sydd wedi eu sefydlu ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i gefnogi ein rhanddeiliaid, a’i wneud yn haws iddynt wneud penderfyniadau deallus o ran y Ddeddf. Elfen allweddol y canllaw hwn yw’r gyfres o godau ymarfer statudol, sy’n egluro darpariaethau statudol Deddf Cydraddoldeb 2010.

Yn wreiddiol, roeddem wedi bwriadu cynhyrchu codau ymarfer statudol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED), a ddaeth i rym ar 5 Ebrill 2011, ac ar gyfer codau ymarfer statudol i Ysgolion a’r sector Addysg Bellach ac Uwch. Yng ngolau safbwynt y Llywodraeth i beidio â gosod codau gerbron y Senedd, mae’r Comisiwn wedi penderfynu am y tro i gynhyrchu testun gwreiddiol y codau hyn fel canllaw technegol.

Canllaw technegol yw fersiwn anstatudol o god, fodd bynnag bydd yn dal yn darparu dehongliad cyfreithiol cynhwysfawr, awdurdodol a ffurfiol o’r PSED ac adrannau addysg y Ddeddf. Bydd hefyd yn egluro gofynion y ddeddfwriaeth.

Bydd ein canllaw technegol yn ategu ein cyfres o godau ymarfer a chanllawiau anstatudol sydd eisoes yn bodoli: edrychwch ar ein Canllaw ar y Ddeddf Cydraddoldeb.

Canllaw technegol – Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Cafodd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ei chreu gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac mae’n disodli’r dyletswyddau cydraddoldeb o ran hil, anabledd a rhywedd. Rydym wedi cynhyrchu cyfres o Ganllawiau Technegol i egluro anghenion y PSED, amlinellu gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 a rheoliadau’r ddyletswydd benodol a darparu dulliau ymarferol i gydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r canllaw yn darparu arweiniad awdurdodol, cynhwysfawr a thechnegol i fanylder y gyfraith. Bydd yn amhrisiadwy i gyfreithwyr, eiriolwyr, personel adnoddau dynol, llysoedd a thribiwnlysoedd, a phawb sydd angen deall y gyfraith yn fanwl, neu ei rhoi ar waith.

Canllaw Technegol i Ysgolion – Lloegr a’r Alban a Chymru

Mae’r Comisiwn wedi cynhyrchu Canllaw Technegol Pwrpasol i Ysgolion yn Lloegr a’r Alban fel ei gilydd, sy’n amlinellu gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 i ysgolion, o ran darpariaeth addysg a mynediad i fuddiannau, cyfleusterau neu wasanaethau, addysgol ac nad yw’n ymwneud ag addysg. Mae’n darparu canllaw awdurdodol, cynhwysfawr a thechnegol i fanylder y gyfraith.

Fe’i hanelir at y rhai sy’n gweithio yn yr ysgolion, cyfreithwyr, eiriolwyr, llysoedd a thribiwnlysoedd, a phawb sydd angen deall y gyfraith yn fanwl, neu ei rhoi ar waith.

Mae’r canllaw hwn wedi cael ei drafod a’i ymgynghori arno ar draws y sector addysg, gan gynnwys arweinwyr ysgol, athrawon a rhanddeiliaid, adrannau’r llywodraeth ac undebau llafur. Mae eu cyfraniadau wedi cyfoethogi a gwella’r testun, ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu help.

Er nad yw’r canllaw hwn yn God Ymarfer statudol, gellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth mewn achosion cyfreithiol. Mae’r llysoedd wedi dweud y bydd angen i gorff sy’n ddarostyngedig i’r ddyletswydd cydraddoldeb nad yw’n dilyn canllaw anstatudol o’r math hwn gyfiawnhau pam na wnaeth felly. Fodd bynnag, nid yw canllaw o’r fath wrth ei hunan yn gosod dyletswyddau pellach i’r rhai a amlinellwyd yn y ddeddf.

Cafodd y canllaw i ysgolion yng Nghymru Yr hyn y mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel darparwr addysg yng Nghymru: Ysgolion ei gyhoeddi yn 2012 ac mae newydd gael ei ddiweddaru.

Addasiadau rhesymol i ddisgyblion anabl – Canllaw Technegol ar Gymhorthion Cynorthwyol

Bu gan ysgolion ac awdurdodau addysg ddyletswydd i ddarparu addasiadau rhesymol i ddisgyblion anabl ers 2002 (yn gyntaf o dan Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 ac, o fis Hydref 2010, o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010). Ers 1 Medi 2012 mae’r ddyletswydd addasiadau rhesymol i ysgolion ac awdurdodau addysg yn cynnwys dyletswydd i ddarparu cymhorthion cynorthwyol a gwasanaethau i ddisgyblion anabl.

Bydd y canllaw hwn yn helpu arweinwyr ysgol ac awdurdodau addysg i ddeall a chydymffurfio â’r ddyletswydd addasiadau rhesymol, gan gynnwys y ddarpariaeth newydd o ran cymhorthion cynorthwyol a gwasanaethau. Bydd hefyd yn helpu disgyblion anabl a’u rhieni i ddeall y ddyletswydd.

Mae’r canllaw hwn yn canolbwyntio ar roi’r ddyletswydd addasiadau rhesymol ar waith yn yr ysgol. Mae’n cynnwys astudiaethau achos ymarferol sy’n dangos sut y gellir cymhwyso’r ddyletswydd mewn cyd-destunau a fydd yn gyfarwydd i athrawon.

Canllaw Technegol ar Addysg Bellach ac Uwch

Mae’r Canllaw Technegol hwn ar Addysg Bellach ac Uwch yn amlinellu gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 ar ddarparwyr addysg bellach ac uwch o ran darparu addysg a mynediad i fuddiannau, cyfleusterau neu wasanaethau. Mae’r rhain yn cwmpasu’r holl wasanaethau, cyfleusterau a buddiannau, addysgol ac nad yw’n addysgol ill dau, y mae darparwr addysg yn darparu i fyfyrwyr neu’n eu cynnig iddynt. Mae’r Canllaw Technegol hwn yn gymwys i Gymru, Lloegr a’r Alban. Fodd bynnag, gallai addysg sy’n cael ei ddarparu’r tu allan i Brydain gael ei gynnwys gan y Ddeddf.

Mae ein hôl adroddiad ymgynghori yn amlygu’r pryderon a gododd rhanddeiliaid gyda ni yn ystod y cyfnod ymgynghori ar ganllaw Addysg Bellach ac Uwch. Mae’r adroddiad yn egluro sut yr aethom i’r afael â’r pryderon hyn a sut wnaeth y cyfraniad hwn gan y rhanddeiliaid wella’r fersiwn terfynol yn y pendraw.

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Nov 2016

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.