Beth yw cyflog cyfartal?

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • employers
 • employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

Cyfeiria’n canllaw at unrhyw un o dan gyfraith cyflog cyfartal fel ‘cyflogai’.

Er y gall dynion a menywod fel ei gilydd hawlio cyflog cyfartal, cyfeiriwn at fenyw yn hawlio cyflog cyfartal er rhwyddineb ac i adlewyrchu’r ffaith mai menywod yw’r hawlwyr gan mwyaf.

Beth yw cyflog cyfartal?

Mae cyflog cyfartal yn golygu bod rhaid i ddynion a merched yn yr un gyflogaeth sy'n perfformio gwaith cyfartal gael cyflog cyfartal, yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Dyna’r gyfraith, ac os ydych chi’n gyflogwr, mae’n rhaid i chi gadw at hynny. Os na fyddwch yn darparu cyflog cyfartal rydych mewn risg o achos tribiwnlys cyflogaeth ddrud a niwed i’ch enw da.

Yn ogystal â chyflogau, mae hyn hefyd yn berthnasol i holl delerau ac amodau contractau cyflogaeth, megis:

 • cyflog sylfaenol
 • bonysau annewisol
 • cyfraddau goramser a lwfansau
 • buddion yn gysylltiedig â pherfformiad
 • taliad diswyddo a cholli swydd
 • mynediad i gynlluniau pensiwn
 • buddion o dan gynlluniau pensiwn
 • oriau gwaith
 • ceir cwmni
 • tâl salwch
 • manteision ymylol megis lwfansau teithio
 • buddion mewn Nwyddau neu Wasanaethau

Mae’r hawl i gyflog cyfartal yn gymwys i lawer o drefniadau gweithio gwahanol, gan gynnwys:

 • cyflogeion gyda chontract cyflogaeth eiriol neu ysgrifenedig
 • gweithwyr sydd yn cytuno i wneud y gwaith yn bersonol
 • prentisiaid
 • dalwyr swyddi cyhoeddus neu bersonol

Does dim ots am hyd y cyfnod y buont mewn cyflogaeth nag am a oes ganddynt gontract llawn amser, rhan amser, cyfnod penodol, oriau sero neu gyflogaeth dros dro.

Diffinio gwaith cyfartal

Mae tri math o waith cyfartal:

 • gwaith tebyg yw’r un fath neu’n gyffredinol yn debyg. Mae’n cynnwys gorchwylion tebyg sydd yn gofyn am wybodaeth a sgiliau tebyg, ac nid yw unrhyw wahaniaethau yn y gwaith o bwys ymarferol.
 • gwaith wedi’i raddio’n gyfatebol wedi’i ystyried o dan gynllun gwerthuso swydd ddilys o fod o werth cyfartal o ran pa mor feichus yw.
 • gwaith o werth cyfartal – nid yw’n debyg ac nis ystyrir yn gyfwerth, ond mae o werth cyfartal o ran gofynion megis ymdrech, sgil a gwneud penderfyniadau.

Dysgu mwy am waith cyfartal a gweld enghreifftiau

Cyfiawnhau gwahaniaethau tâl

Os yw menyw yn profi ei bod yn gwneud gwaith cyfartal i ddyn, mae tybiaeth gyfreithiol bod unrhyw wahaniaeth yn eu cyflog yn bod oherwydd eu rhyw, oni bai gall y cyflogwr ddangos bod ‘ffactor perthnasol’ yn egluro’r gwahaniaeth.

Rhaid i ffactor perthnasol:

 • fod yn rheswm dilys am y gwahaniaeth mewn cyflog
 • achosi’r gwahaniaeth o ran cyflog
 • bod yn sylweddol ac yn berthnasol
 • egluro’r gwahaniaeth cyflog gyda ‘manylrwydd’ – golyga hyn fod rhaid i’r cyflogwr allu dangos sut y cafodd pob ffactor ei asesu a sut oedd yn gymwys yn achos penodol y fenyw
 • heb fod wedi’i difwyno gan wahaniaethu uniongyrchol neu anuniongyrchol ar sail rhyw

Dysgwch fwy am ffactorau perthnasol a hawliadau cyflog cyfartal

Sut i ddarparu cyflog cyfartal

Gwiriwch a oes problem gennych

Gallech dybio eich bod yn darparu cyflog cyfartal, fodd bynnag gall llawer o ymarferion cyffredin arwain at risgiau gyda chyflog cyfartal, megis:

 • diffyg tryloywder yn eich system gyflog a graddio
 • systemau cyflog dewisol
 • gwerthusiadau swydd hen ffasiwn
 • heb dalu bonysau cytundebol yn ystod absenoldeb mamolaeth
 • telerau ac amodau cyflog ansylfaenol gwahanol i grwpiau cyflogeion gwahanol (er enghraifft bonysau neu oramser)
 • mwy nag un system graddio a chyflog o fewn sefydliad
 • graddfeydd cyflog hir
 • graddfeydd cyflog sydd yn gorgyffwrdd a strwythurau band eang
 • disgresiwn rheolwr dros gyflogau dechrau
 • systemau cyflog yn seiliedig ar y farchnad heb eu tanategu gan werthusiad swydd
 • polisïau diogelu cyflog amhendant neu faith

Dysgwch fwy am ymarferion mentrus

Archwiliad yw’r ffordd haws a mwyaf effeithiol o wirio os oes problem gennych gyda chyflog cyfartal.

Dengys ein canllaw ar gyfer sefydliadau bach gyda 50 neu lai o gyflogeion sut i gynnal adolygiad cyflog cyfartal mewn tri cham.

Dengys ein canllaw ar gyfer sefydliadau mawr gyda 50 neu fwy o gyflogeion sut i gynnal archwiliad cyflog cyfartal mewn pum cam.

Gweithredwch os dewch o hyd i broblem

Lluniwch gynllun gweithredu i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau ynghylch cyflog cyfartal. Bydd cynlluniau gweithredu effeithiol yn manylu ar sut fyddwch yn datrys y problemau gydag amserlenni a rhesymau clir pam mai hyn yw’r cynharaf y gallwch ei wneud.

Mae cyflawni a chynnal cyflog cyfartal yn gofyn am system gyflog teg, tryloyw ac o’r oes sydd ohoni. I wneud hyn:

 • dylai pawb ddeall y system gyflog a buddion
 • dylai systemau cyflog fod mor syml â phosib ac felly yn haws i’w rheoli a’u deall

Mae elfennau craidd system gyflog teg yn cynnwys:

 1. Llunio polisi cyflog cyfartal
 2. Llunio disgrifiadau a theitlau swydd clir a thryloyw
 3. Cynnal cynllun gwerthuso swydd  
 4. Edrych ar eich systemau a strwythurau graddio  

Pethau eraill y dylech ystyried ar gyfer system gyflog teg yn cynnwys: 

 • Gwirio cyflogau dechrau
 • Sicrhau cydraddoldeb ym maes cyflog cymhwysedd
 • Delio ag unrhyw broblemau ym maes cyflog yn gysylltiedig â pherfformiad
 • Sicrhau bod cydraddoldeb o ran taliadau bonws
 • Dileu rhagfarn ar sail rhywedd o daliadau ‘amser gweithio’
 • Cyfyngu ar ddisgresiwn rheolwyr dros bob elfen y pecyn cyflog
 • Ystyried grymoedd y farchnad
 • Cynnal asesiad effaith ar gydraddoldeb 

Monitro’ch cynnydd

Mae dogfennu’ch penderfyniadau yn helpu mesur eu heffaith ac yn dangos eich bod wedi ystyried cyflog cyfartal.

Unwaith yr ydych wedi ymrwymo i ddarparu systemau cyflog cyfartal a theg, sicrhewch bod eich ymdrechion er budd gorau’ch busnes.

Bydd adolygu sut mae’ch systemau yn gweithio mewn gwirionedd yn rhoi hyder i chi eich bod yn gweithredu’n gyfreithiol.

Mae sefydliadau ymarfer dda yn aml yn adolygu’u systemau’n flynyddol, gan dalu sylw arbennig i:

 • Effaith polisïau cyflog newydd
 • Yr hyn yw’r cyflogau dechreuol wrth ymuno ar sefydliad
 • P’un ai a yw dynion a menywod yn gwneud cynnydd yn gyfartal o fewn y sefydliad
 • Os yw gwobr sydd yn gysylltiedig â pherfformiad yn gysylltiedig â lefel perfformiad diffiniedig

Os yw eich sefydliad yn gorff cyhoeddus yng Nghymru neu’r Alban, bydd yn debygol y bydd angen asesiad effaith ar gydraddoldeb arnoch i gydymffurfio â’ch cyfrifoldebau o dan ddyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus.

Os yw eich sefydliad yn gorff cyhoeddus yn Lloegr neu yn y sector preifat, bydd asesiad effaith ar gydraddoldeb, neu ddadansoddiad cydraddoldeb yn ffordd effeithiol i asesu risg newidiadau arfaethedig (ac o ran corff cyhoeddus bydd yn eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus).

Pam fod cyflog cyfartal yn bwysig

Mae’n bwysig darparu cyflog cyfartal er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith drwy nodi, egluro a dileu bylchau cyflog na ellir eu cyfiawnhau, ac i gyfrannu at gymdeithas decach y mae gan bawb ynddi gyfleoedd cyfartal.

Os na fyddwch yn gweithredu’n gyfreithlon, rydych mewn risg o:

 • Wynebu ffioedd cyfreithiol drud 
 • Colledion o ran cynhyrchiant
 • Perthynas sydd wedi’i niweidio â chyflogeion a morâl staff isel
 • Cost dyfarniad tribiwnlys
 • Colli enw da

Dysgwch fwy am yr achos busnes o blaid cyflog cyfartal.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 01 Jul 2021

Cysylltwch â Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.