Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a chyflog cyfartal?

Cyngor a Chanllawiau

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

Y Gwahaniaeth mewn cyflog

Y Gwahaniaeth mewn cyflog

Er bod cyflog cyfartal a’r bwlch rhwng y rhywiau yn ymwneud â'r gwahaniaeth yn y cyflog a gaiff merched yn y gweithle, maent yn ddau fater gwahanol:

Cyflog cyfartal:

Mae cyflog cyfartal yn golygu bod rhaid i ddynion a merched yn yr un gyflogaeth sy'n perfformio gwaith cyfartal gael cyflog cyfartal, yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau:

Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn fesur o’r gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog dynion a merched ar draws sefydliad neu'r farchnad lafur. Caiff ei ddatgan fel canran o enillion dynion.

Yn gyffredinol ym Mhrydain, mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn 18.1%.

Achosion y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae achosion y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn gymhleth a gallant orgyffwrdd, ond dyma rai o’r ffactorau:

Sectorau gyda’r mwyafrif o weithwyr yn ddynion yw’r sectorau a delir y cyflogau gorau

Bydd genethod yn aml iawn yn cael canlyniadau llwyddiannus yn yr ysgol, ond maent yn tueddu i ganfod gwaith mewn sectorau cyflogaeth sy'n cynnig llai o gyfle am wobrwyon ariannol. Ar y llaw arall, mae llawer o’r sectorau sy’n talu'r cyflogau gorau yn cynnwys canran anghymesur o gyflogeion gwrywaidd.

Effaith gweithio rhan amser

Y gwahaniaeth yn y blynyddoedd o brofiad o waith amser llawn – neu’r effaith negyddol ar gyflogau yn sgil bod wedi gweithio’n rhan amser yn flaenorol neu wedi bod yn absennol o’r farchnad am gyfnod i ofalu am deulu.

Stereoteipio

Stereoteipio anymwybodol, a rhagdybiaethau nad yw menywod yn dymuno derbyn dyrchafiadau, neu na allant eu derbyn, yn enwedig os oes ganddynt gyfrifoldebau gofalu. Mae 47% o’r gweithlu yn fenywod, ond dim ond 34% o reolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion sy’n fenywod.

Adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Gweler ein canllaw ar adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau i ganfod beth yw’r gofynion, i bwy maent yn gymwys a beth sydd angen i chi ei wneud.

Gwybodaeth Bellach

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.

Diweddarwyd ddiwethaf: 01 Jun 2021

Cysylltwch â Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.