Astudiaethau achos

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • England

      England

Mae’r adran hon yn darparu enghreifftiau (yn Saesneg) o sut mae awdurdodau cyhoeddus wedi defnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus o dan adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010 neu dan y dyletswyddau blaenorol yn eu cyflogaeth, gwasanaethau neu wrth wneud polisi. Pan fo’n bosibl, rydym wedi amlygu sut y galluogodd y PSED i awdurdodau cyhoeddus gyflawni buddion sylweddol i’w staff a defnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys:

  • Buddion Ariannol: cynyddu effeithiolrwydd o ran costau ac arbed adnoddau.
  • Buddion trefniadaethol: cynyddu tryloywder neu atebolrwydd, gwneud penderfyniadau gwell, gwella diwylliant sefydliadol.
  • Buddion cymdeithasol: darparu mynediad gwell at wasanaethau, cynyddu cynhwysiad cymdeithasol, atal gwahaniaethu a/neu densiynau cymunedol a thaclo ystrydebau.
  • Buddion unigol: gwella cyfleoedd bywyd unigolion.

Llywodraeth Leol

Addysg

Cyfiawnder troseddol

Iechyd a gofal cymdeithasol

Drwy rannu'r enghreifftiau hyn nid yw'r Comisiwn yn dyfarnu p'un ai a yw awdurdod cyhoeddus neilltuol yn bodloni unrhyw un neu bob un o'i rwymedigaethau cyfreithiol. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Jun 2016

Further Information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service

Freephone 0808 800 0082

Textphone 0808 800 0084

Or write to them at

FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.