Astudiaethau achos

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr

      Lloegr

Mae’r adran hon yn darparu enghreifftiau (yn Saesneg) o sut mae awdurdodau cyhoeddus wedi defnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus o dan adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010 neu dan y dyletswyddau blaenorol yn eu cyflogaeth, gwasanaethau neu wrth wneud polisi. Pan fo’n bosibl, rydym wedi amlygu sut y galluogodd y PSED i awdurdodau cyhoeddus gyflawni buddion sylweddol i’w staff a defnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys:

  • Buddion Ariannol: cynyddu effeithiolrwydd o ran costau ac arbed adnoddau.
  • Buddion trefniadaethol: cynyddu tryloywder neu atebolrwydd, gwneud penderfyniadau gwell, gwella diwylliant sefydliadol.
  • Buddion cymdeithasol: darparu mynediad gwell at wasanaethau, cynyddu cynhwysiad cymdeithasol, atal gwahaniaethu a/neu densiynau cymunedol a thaclo ystrydebau.
  • Buddion unigol: gwella cyfleoedd bywyd unigolion.

Llywodraeth Leol

Addysg

Cyfiawnder troseddol

Iechyd a gofal cymdeithasol

Drwy rannu'r enghreifftiau hyn nid yw'r Comisiwn yn dyfarnu p'un ai a yw awdurdod cyhoeddus neilltuol yn bodloni unrhyw un neu bob un o'i rwymedigaethau cyfreithiol. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.