Cynllun Cyhoeddi

Rhydd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) hawl i’r cyhoedd i gael gafael ar wybodaeth a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus ac mae’n gwneud yn ofynnol iddyn nhw ryddhau’r wybodaeth hon. Bwriad y Ddeddf yw cynyddu’r cyfle i fwrw golwg ar waith cyrff cyhoeddus, i sicrhau bod prosesau gwneud polisi yn deg, yn ddemocrataidd ac yn agored. Gallwch ddarganfod rhagor am yr FOIA ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Mae’r Ddeddf yn gofyn i bob awdurdod cyhoeddus lunio Cynllun Cyhoeddi sy’n nodi’r dosbarthiadau gwybodaeth y mae’r awdurdod cyhoeddus yn eu cyhoeddi neu’n bwriadu cyhoeddi. I gydymffurfio â’r FOIA, mae’r Cynllun Cyhoeddi yn amlinellu’r:

  • wybodaeth y bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ei ryddhau, wedi’i dosbarthu yn ôl math o wybodaeth
  • sut y gallwch gael gafael ar yr wybodaeth

Ym mis Mai 2008 cyhoeddodd yr ICO ganllaw ar gynlluniau cyhoeddi model newydd, y mae awdurdodau cyhoeddus wedi’u hannog i’w mabwysiadu o 1 Ionawr 2009. Mae’r Comisiwn wedi mabwysiadu’r cynllun model perthnasol.

Y dosbarthiadau gwybodaeth a ddiffinnir yn y canllaw newydd yw:

  • Yr hyn ydym ni a beth a wnawn
  • Yr hyn ydym yn ei wario a sut
  • Beth yw ein blaenoriaethau a pha mor lwyddiannus ydym
  • Sut rydym yn gwneud penderfyniadau
  • Ein polisïau a’n gweithdrefnau
  • Rhestri a Chofrestri
  • Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych yn ei chwilio amdani neu am wneud cais FOI, cysylltwch â foi@equalityhumanrights.com

Lawr lwytho 

Cynllun Cyhoeddi'r Comisiwn

Gweler hefyd:

Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Jul 2017