Woman sat at desk typing Woman sat at desk typing

Safonau’r Gymraeg

Ar 25 Gorffennaf 2016, cafodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (y Comisiwn) ei gyflwyno gan Gomisiynydd y Gymraeg â:

Hysbysiad Cydymffurfio – ADRAN 44 MESUR Y GYMRAEG (CYMRU) 2011 

Mae’r hysbysiad hwn

  • yn nodi neu’n cyfeirio at, un neu ragor o safonau a bennir gan Weinidogion Cymru o dan adran 26(1), a
  • sy'n ei gwneud yn ofynnol i berson (y Comisiwn yn yr achos hwn) gydymffurfio â'r safon neu â'r safonau a nodir neu y cyfeirir ati neu atynt.

Mae hysbysiad cydymffurfio yn aros mewn grym oni chaiff, a hyd oni chaiff, ei ddirymu. Daw cynllun iaith Gymraeg y Comisiwn i ben ar 25 Ionawr 2017, y diwrnod y mae'n ofynnol i ni gydymffurfio â’r safonau am y tro cyntaf.

Ceir Safonau’r Gymraeg a osodwyd ar y Comisiwn fan hyn.

Ceir ‘Rhoi Safonau’r Gymraeg ar waith’, dogfen sy’n amlinellu sut mae’r Comisiwn yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau, fan hyn.  (PDF) (Word)

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Jan 2017