A busy crowded street

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

In this section you can find out more about what we do, our achievements, and the strategic approach we take.

Corff statudol annibynnol ydym ni gyda’r cyfrifoldeb dros annog cydraddoldeb ac amrywiaeth, dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, ac amddiffyn a hybu hawliau dynol i bawb ym Mhrydain. Mae’r Comisiwn yn gorfodi deddfwriaeth cydraddoldeb ar oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol – gelwir y rhain yn nodweddion gwarchodedig.

Mae Prydain yn ffodus i fod â fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol cryf i ddiogelu pobl rhag gwahaniaethu a chamau yn erbyn eu hawliau sylfaenol a’u rhyddid. Fodd bynnag, nid yw profiadau llawer o bobl ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban yn aml yn adlewyrchu’r hyn a amlinellwyd gan y gyfraith.  

Rhan y Comisiwn yw gwireddu’r hawliau a’r rhyddid hyn i bawb. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o bwerau i wneud hynny, drwy ddarparu cyngor ac arweiniad i unigolion, cyflogwyr a sefydliadau eraill, gan adolygu effeithiolrwydd y gyfraith a chymryd camau gorfodi cyfreithiol i egluro’r gyfraith a mynd i’r afael â chamau arwyddocaol yn erbyn hawliau.

Rydym yn:

  1. Gatalydd er newid, gan alluogi ac annog gwelliant drwy ddwyn pobl ynghyd i gynllunio atebion, ac adeiladu gallu mewn sefydliadau eraill i’w helpu i effeithio newid. Pan fo’n briodol, rydym yn cynnal ymchwiliadau i archwilio materion systemig, casglu tystiolaeth a datblygu atebion posibl.  
  2. Darparu gwybodaeth, gan helpu pobl i ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau a gwella cydymffurfiaeth â’r gyfraith.  
  3. Dylanwadu, gan ddefnyddio’n harbenigedd cyfreithiol, ymchwil, mewnwelediad a dadansoddiad i ddylanwadu polisi a llywio trafodaethau.  
  4. Gwerthuso, gan fonitro effeithiolrwydd y cyfreithiau yn amddiffyn hawliau pobl i gydraddoldeb a hawliau dynol, a mesur cynnydd yn y gymdeithas.  
  5. Gorfodi, gan ddefnyddio ein pwerau gorfodi strategol yn ddetholus i ddiogelu pobl rhag camau difrifol a systemig yn erbyn eu hawliau ac i egluro cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol, law yn llaw â’n hymdrechion i helpu sefydliadau i gydymffurfio â safonau cydraddoldeb a hawliau dynol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Sep 2021