Gosod cyfeiriad y Comisiwn yng Nghymru

Gyda phwerau a roddwyd iddo o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006, corff sydd yn gwneud penderfyniadau yw Pwyllgor Cymru, sydd yn:

  • cynghori Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
  • yn cynnal gwaith ymchwilio am gydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru
  • yn rhannu gwybodaeth a syniadau
  • yn gosod cyfeiriad gwaith y Comisiwn yng Nghymru

Mae’r Comisiwn yn gatalydd ar gyfer newid Cymru i fod yn wlad decach, drwy ddwyn pobl ynghyd i rannu syniadau a chreu partneriaethau.

Gallwch ganfod mwy am waith Pwyllgor Cymru drwy ddarllen cofnodion ei gyfarfodydd, isod. Os hoffech weld cofnodion cyfarfodydd cyn 2016, anfonwch e-bost i’r Comisiwn yng Nghymru.

Dyma aelodau Pwyllgor Cymru

June Milligan, Comisiynydd a Chadeirydd Pwyllgor Cymru

Ar hyn o bryd mae June yn Gomisiynydd gyda’r Comisiwn Gwasanaeth Sifil ac aelod lleyg corff llywodraethu Prifysgol Glasgow. Mae wedi dal ystod eang o rolau arweinyddiaeth ym maes gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys bod yn aelod Bwrdd Llywodraeth Cymru.  

Alison Parken OBE

Mae Alison yn Uwch Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Cymru ar gyfer Polisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi gweithio i ategu hyrwyddiad cydraddoldeb drwy ymarfer a pholisi sydd yn seiliedig ar dystiolaeth.   

Andrew Edwards

Mae Andrew yn gymrawd dysgu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn Gadeirydd Cymorth i Ddioddefwyr Cymru, yn dilyn gyrfa o fewn gwasanaeth yr heddlu.

Faith Walker

Mae gan Faith fwy nag 20 mlynedd o brofiad o weithio ochr yn ochr â chymunedau. Mae’n ymarferwr Ieuenctid a Chymuned cymwysedig.

Geraint Hopkins

Mae Geraint Hopkins yn Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol Oedolion a Phlant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Ef yw Cadeirydd Bwrdd Llywodraethu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, a Dirprwy  Lefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Plant. 

Martyn Jones

Mae Martyn yn Bennaeth Polisi a Chyfathrebu yn Tai Pawb, sefydliad sydd yn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sector tai yng Nghymru.

Nicola Williams 

Mae Nicola yn Gwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Cwmni i Ddŵr Cymru Welsh Water, swydd y bu ynddi ers 2012. Mae Nicola yn ymddiriedolwr Canolfan Cyngor ar Bopeth ac yn aelod o Bwyllgor Moeseg Heddlu De Cymru.

Rocio Cifuentes

Mae Rocio yn Gyfarwyddwr Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig  (EYST), sefydliad yn cefnogi cymunedau, unigolion a phobl ifanc lleiafrifoedd ethnig ledled Cymru. .

Sophie Howe

Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, rôl Sophie yw gweithredu fel gwarchodwr i’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gan gefnogi 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru a’u dal i gyfrif.

Cofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Jun 2018