Just Ageing

 Ers cyfuno Age Concern a Help the Aged, mae’r Comisiwn wedi ymuno â’r elusen newydd i:

• archwilio a datblygu dealltwriaeth o ddeinameg cydraddoldeb mewn bywyd yn gyffredinol, a
• dod o hyd i atebion i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac anfantais yn ddiweddarach mewn bywyd.

Rydym wedi comisiynu ymchwil sy’n archwilio amryw o faterion.  Maent yn cynnwys:

• goblygiadau bywydau hirach i fodelau traddodiadol o gyfiawnder cymdeithasol
• y cysyniad o gyfiawnder rhwng y cenedlaethau - trafodaeth ynglŷn â sut caiff adnoddau eu rhannu ar draws y cenedlaethau, ac
• effaith digwyddiadau sbardunol ar brofiadau gwahanol grwpiau demograffig yn hwyrach yn eu bywydau.

Trwy gydol 2009, byddwn yn cynnal pum seminar ar gyfer gwneuthurwyr polisïau, gyda’r cyntaf eisoes wedi’i gynnal ar 23 Mehefin.  Ym mhob seminar, byddwn yn archwilio ac yn trafod materion sy’n codi mewn ymchwil ac ymdriniaethau newydd gyda golwg ar ddod o hyd i ffyrdd o fynd i’r afael ag anfantais a’i achosion yn ddiweddarach mewn bywyd.

Darllenwch fwy ar ein microwefan Just Ageing? sydd â manylion llawn am seminarau i ddod ac adroddiadau i chi eu lawrlwytho.


Seminar nesaf


Cynhelir y seminar Just Ageing? nesaf, ‘Intergenerational equity: is age the new dividing line?’ ar 10 Medi 2009.

Wrth i bobl fyw’n hŷn, gwelwyd mwy a mwy o drafod ar gyfiawnder ar draws cenedlaethau (tegwch yn y berthynas rhwng cenedlaethau).  Bydd y seminar yn cyflwyno ymdriniaeth newydd o’r mater ac yn archwilio rhagdybiaethau a chredoau sy’n arwain at rannu adnoddau rhwng cenedlaethau ar lefel gymdeithasol yn ogystal ag ar lefel deuluol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r seminar, e-bostiwch justageing@equalityhumanrights.com am fanylion pellach.

Just Ageing banner

 

back to top