Ein nod cyffredinol yw dwyn pobl ynghyd a chreu Prydain decach. Mae cymdeithas decach yn fuddiol i bawb yn nhermau ffyniant  economaidd, ansawdd bywyd a chysylltiadau da o fewn ac ymhlith cymunedau.

Amlygwyd

Arwyddlun Deddf CydraddoldebCanllaw Deddf Cydraddoldeb 2010

Canfyddwch am ganllaw sy’n seiliedig ar gyfraith cydraddoldeb newydd a ddaw i rym ym mis Hydref.

Young Brits at ArtEnillwyr Celfyddyd yr Ifanc ym Mhrydain 2010 wedi’u cyhoeddi

Ar ôl ystyriaeth helaeth rydym yn falch i gyhoeddi’r ceisiadau buddugol yng nghystadleuaeth Celfyddyd yr Ifanc ym Mhrydain 2010.

 

Fideo Nice Day

Ymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd

Canfyddwch am ein Hymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd a sut y gallwch ein helpu drwy gyflwyno tystiolaeth.
 

Rhagor o brosiectau

Adolygiad Teirblwydd

Bob tair blynedd, mae rhaid i ni gyhoeddi adroddiad sy’n dangos y cynnydd ynglŷn â chydraddoldeb, cysylltiadau da a hawliau dynol yn y gymdeithas, a fydd yn helpu ffurfio’n hagenda gwaith yn y dyfodol.

Gweithio’n Well

Sut allwn gydweddu dyheadau gweithwyr ag anghenion cyflogwyr mewn dull a fydd yn ateb heriau unigol ac economaidd  y Brydain Fodern fel ei gilydd?

Prosiectau yng Nghymru

Canfyddwch am ein prosiectau yng Nghymru, fel Stryd Urddas – yr adnodd hawliau dynol rhyngweithiol, Pwy rydych chi’n ei weld? a’n hymgyrch trais yn erbyn menywod.

 

Anghydraddoldebau trawsrywiol wedi’u hadolygu

Darllenwch brif ganfyddiadau’r Adolygiad Ymchwil ar Bobl Drawsrywiol y cyhoeddwyd gennym ym mis Hydref 2009 a’r camau y byddwn yn eu cymryd dros y flwyddyn nesaf.

Sipsiwn a theithwyr

Mae diogelu ffyrdd traddodiadol o fyw'r grwpiau crwydrol hyn wrth fodloni’r anghenion addysg ac iechyd yn her sydd wedi’i ateb yn llwyddiannus gan rhai awdurdodau lleol arloesol.

Prosiectau yn yr Alban

Canfyddwch am ein prosiectau yn yr Alban gan gynnwys Atal Trosedd Casineb, yr Ymchwiliad i Fasnachu mewn Pobl yn yr Alban a’n gwaith i hybu Byw’n Annibynnol.