Gweithio'n Well

Mae’r prosiect  ‘Gweithio’n Well’ yn dwyn amryw syniadau ynghyd ar sut y gellir trefnu gwaith, cyflogi pobl a strwythuro busnes ar gyfer Prydain i gyflawni heriau’r 21 Ganrif a gwella cydraddoldeb a hawliau dynol yr un pryd.

Mae’n cynnwys canfod a hyfforddi ffyrdd newydd arloesol o weithio, yn enwedig opsiynau  mwy hyblyg. I’r sawl â chyfrifoldebau gofal, rhieni sydd am weithio, pobl âg anabledd sydd eisiau gyrfaoedd ystyrlon, a gweithwyr hŷn sydd am barhau yn hirach yn y farchnad waith – dyma bwnc llosg fwyaf ein hoes.

 

Mae ‘Gweithio’n Well’ hefyd yn amlygu heriau i fusnesau a sefydliadau. Er enghraifft y gwastraff o ddoniau sy’n amlwg yn y ‘nenfydau gwydr’ y mae grwpiau penodol o bobl yn ei wynebu wrth geisio gwella eu hunain drwy raddau o ddiwydiant, galwedigaeth neu gylchoedd o fywyd cyhoeddus. Mae ein harolwg Rhyw a Grym yn dangos hynny drwy achos menywod ac yn pwysleisio’r peryglon o barhau i wastraffu doniau ym mywydau gwleidyddol, diwylliannol ac economaidd Prydain.

Bydd ‘Gweithio’n Well’ yn edrych ar gyfyngiadau  polisïau cyfoes ac arfer, pwysleisio’r angen am feddylfryd newydd ac atebion creadigol lle bo eisiau, ac yn cynnig amrywiaeth o opsiynau ac atebion ar gyfer newid.

Canfyddwch ragor am y fenter ‘Weithio’n Well’, gan gynnwys yr arolwg ‘Home Front’ wedi’i ymgymryd â ‘Mumsnet’ a ‘Dad Info’

Canfyddwch ragor am y llwybr araf i gynrychioliad cyfartal yn  Rhyw a Grym 2008

Un o’r edefion allweddol yw gweddnewid gwaith i ateb heriau’r 21 Ganrif – canfyddwch ragor am weddnewid gwaith

back to top