Fframwaith Mesur Hawliau Dynol

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi Fframwaith Mesur Hawliau Dynol (HRMF), set newydd o ddangosyddion sy’n dwyn gwybodaeth a thystiolaeth ynghyd, ar gyfer dadansoddi ac asesu hawliau dynol ym Mhrydain. Wedi ei gomisiynu mewn partneriaeth â Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban, datblygwyd y HRMF gan ymchwilwyr yn y Ganolfan ar gyfer Dadansoddi Allgáu Cymdeithasol yn Ysgol Economeg Llundain, gyda Sefydliad Hawliau Dynol Prydain.

Bydd sylfaen tystiolaeth y HRMF yn galluogi’r Comisiynau, Llywodraeth, cyrff cyhoeddus, Sefydliadau Anllywodraethol ac eraill a diddordeb mewn hawliau dynol, i ddechrau gwerthuso cydymffurfiad a’r cynnydd tuag at roi hawliau dynol ar waith yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Wedi ei seilio ar y fframwaith dangosyddion a ddatblygwyd gan Swyddfa’r Cenhedloedd Unedig i’r Uwch Gomisiynydd ar gyfer Hawliau Dynol, adeiladir setiau dangos y HRMF yn ôl arfer orau rhyngwladol cydnabyddedig. Datblygwyd hwy a chytunwyd arnynt drwy broses o ymchwilio ac ymgynghori gydag arbenigwyr pwnc a rhanddeiliaid.

Mae’r HRMF yn cynnwys hawliau a chanddynt sylfaen glir ar gyfer gorfodi ym maes cyfraith ddomestig drwy’r Ddeddf Hawliau Dynol, a hawliau ychwanegol a dynnir o’r teclynnau rhyngwladol yr arwyddodd y Deyrnas Unedig iddynt,  (megis y Cyfamod Cenedlaethol ar Hawliau Diwylliannol, Cymdeithasol ac Economaidd (ICESCR), Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CRC), Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD).

Daw’r fframwaith ag ystod eang o wybodaeth ynghyd, gan gynnwys y fframwaith polisi cyhoeddus, rheoleiddiol a statudol ar gyfer diogelu hawliau dynol. Hefyd, canlyniadau cyfraith achos yn ogystal â phryderon ag amlygwyd gan gyrff monitro hawliau dynol domestig a rhyngwladol. Hefyd, rheoleiddion, arolygiaethau ac ombwdsmyn ynghyd â honiadau a phryderon a godwyd gan sefydliadau anllywodraethol a mecanweithiau cymdeithas sifil eraill fel adroddiadau’r cyfryngau. Hefyd, mae’r HRMF yn tynnu ar ystod eang o adnoddau ystadegol gan gynnwys data gweinyddol ac arolygon cymdeithasol.

Mae’n bwysig nodi nad system cyfri troseddau yw’r fframwaith. Mae amryw o’r dangosyddion yn mynd y tu hwnt i’r cysyniad o ‘droseddau’ a’r ‘ cydymffurfiad lleiaf’. Darparu tystiolaeth yw eu nod o sut y cafodd safonau hawliau dynol eu cynnwys o ran polisi cyhoeddus ehangach ac i’r graddau y mae pobl ym Mhrydain yn elwa ohonynt.

Lawr lwytho’r Fframwaith Mesur Hawliau Dynol

Gallwch lawr lwytho’r HRMF fel cyfrol gyfan o 750 o dudalennau, sydd yn 5 MB o faintioli. (yn Saesneg yn unig)

Oherwydd ei faintioli, mae’r HRMF hefyd, ar gael mewn ffeiliau unigol yn fformat PDF y gellir eu lawr lwytho a’u darllen fesul un.

Nodwch fod yr adroddiad cyfan yn cynnwys dolenni sy’n gwbl weithredol i rannau arall y ddogfen, ond os lawr lwythwch y ddogfen fesul pennod, ni fydd y dolenni yn weithredol. 

Full HRMF (PDF 5 MB)

 

back to top