Materion presennol a diweddariadau

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â rhai o’r materion hawliau dynol sy’n ymddangos yn gyson yn y wasg a materion y mae gan y Comisiwn ddiddordeb brwd neu gysylltiad â nhw. Mae hefyd yn amlygu achosion cyfreithiol y mae’r Comisiwn wedi ymyrryd ynddynt neu â diddordeb ynddynt.

Materion amserol

 • Ymchwiliad i ofal yn y cartref
  Rydym wedi lansio Ymchwiliad Ffurfiol i hawliau dynol pobl hŷn sy’n derbyn gofal yn eu cartref yn Lloegr ac wedi agor yr alwad am dystiolaeth – rhowch wybod i ni am eich profiadau.
 • Comisiwn yn ymateb i 13eg adroddiad y Cydbwyllgor Hawliau Dynol
  Yng Ngorffennaf 2010, fe gyhoeddodd y Comisiwn ei ymateb i 13eg adroddiad y Cydbwyllgor Hawliau Dynol oedd yn ymwneud â gweithrediad y Comisiwn. Roedd sylwadau ac argymhellion y Cydbwyllgor hefyd yn ymwneud â materion i’r Llywodraeth ymateb iddynt.
 • Cadw heb brawf
  Erthygl sylwebaeth gan John Wadham, Cyfarwyddwr Grŵp Cyfreithiol y Comisiwn, ar pam na ddylid adnewyddu cadw rhai a amheuir o derfysgaeth am 28 niwrnod heb brawf.
 • Ymchwiliad i aflonyddu yn ymwneud ag anabledd
  Ymchwiliad Ffurfiol i weithredoedd awdurdodau cyhoeddus i ddiddymu aflonyddu yn ymwneud ag anabledd a’i achosion.
 • Alltudiaeth a Hawliau Dynol
  Erthygl sylwebaeth gan y Cadeirydd Trevor Phillips a’r Comisiynydd Geraldine van Bueren ar beryglon gwanhau’r Ddeddf Hawliau Dynol.
 • Mesur Hawliau
  Rydym wedi datblygu cyfres o egwyddorion allweddol y credwn i fod yn allweddol i ddatblygu Mesur Hawliau a fydd yn ein darparu â’r amddiffyniad yr ydym ei angen yn ogystal â mewnosod gwell dealltwriaeth o egwyddorion hawliau dynol ledled cymdeithas.
 • Cronfa ddata DNA genedlaethol a'r Mesur Troseddau a Diogelwch
  Mae’r Comisiwn yn croesawu’r Mesur Troseddau a Diogelwch, sy’n cynnig ystod o fesurau sy’n effeithio ar y system cyfiawnder troseddol. Fodd bynnag, rydym yn pryderu nad yw cynigion y Llywodraeth flaenorol ar y gronfa ddata DNA genedlaethol yn mynd yn ddigon pell i weithredu dyfarniad Llys Hawliau Dynol Ewrop yn llawn yn achos S a Marper v Y Deyrnas Unedig(2008) ac y gallai fynd yn groes i Erthygl 8.
 • Defnyddio sganwyr corff mewn meysydd awyr
  Fe rybuddiodd y Comisiwn y Llywodraeth flaenorol i weithredu ar unwaith i ddod â’i bolisi i sganio cyrff teithwyr ym meysydd awyr y Deyrnas Unedig o fewn y gyfraith.
 • Cadw am 42 niwrnod
  Roedd y Comisiwn yn pryderu y gallai cynigion yn y Mesur Gwrthderfysgaeth fynd yn groes i ddarpariaethau sy’n diogelu hawliau dynol pobl, ac arwain at wahaniaethu yn erbyn grwpiau penodol.
 • Rhoi hawliau dynol ar waith
  Rhwng Hydref 2009 ac Ionawr 2010, mewn partneriaeth â’r Guardian, fe gynhaliodd y Comisiwn gyfres o drafodaethau bord gron gydag arweinwyr y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol i archwilio sut allai hawliau dynol edrych yn ymarferol.
 • Trafodaeth hawliau dynol
  Ym Mawrth 2010, fe gynhaliom drafodaeth arddull ‘Hawl i Holi' i archwilio safbwyntiau’r prif bwyntiau gwleidyddol ar ddyfodol y Ddeddf Hawliau Dynol a chynigion am Fesur Prydeinig ar Hawliau a Chyfrifoldebau.

Diweddariadau cyfreithiol

 • NS v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref, Llys Apêl
  Fe ymyrrodd y Comisiwn yn yr achos hwn yn y Llys Apêl, ynglŷn â symudiad ceisiwr lloches Affganaidd o’r Deyrnas Unedig i Wlad Groeg dan gyfraith UE a elwir yn Rheoliad Dulyn. Diben ymyrraeth y Comisiwn oedd sicrhau dehongliad cywir o Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE a Phrotocol cysylltiedig y Deyrnas Unedig pan fydd cyfraith yr UE yn cael ei gymhwyso yn y Deyrnas Unedig. Darllenwch ein diweddariad am ragor o wybodaeth.
 • S a Marper v Y Deyrnas Unedig
  Fe ddyfarnodd yr achos hwn a benderfynwyd gan Lys Hawliau Dynol Ewrop fod cadw samplau DNA unigolion sy’n cael eu harestio ond yna eu barnu’n ddieuog neu ollwng y cyhuddiadau yn eu herbyn, yn drosedd yn erbyn yr hawl i breifatrwydd dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Canfyddwch sut ydym yn monitro gweithrediad y dyfarniad hwn.
 • Weaver v Ymddiriedolaeth Dai London and Quadrant
  Mae nifer o denantiaid tai cymdeithasol bellach wedi eu hamddiffyn gan y Ddeddf Hawliau Dynol wedi’r dyfarniad trobwynt hwn. Canfu’r Llys y bydd rhai landlordiaid cymdeithasol cofrestredig bellach yn cael eu trin fel awdurdodau cyhoeddus ac yn amodol i’r Ddeddf Hawliau Dynol. Golyga hyn ei bod yn ofynnol iddynt ystyried hawliau dynol y tenant wrth benderfynu p’un ai i wneud gorchymyn troi allan. Darllenwch ein datganiad i'r wasg am ragor o wybodaeth.
 • Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn v R a Dirprwy Grwner Cynorthwyol EM Swydd Rydychen a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  Fe ymyrrodd y Comisiwn yn yr achos hwn rhwng mam y Milwr Cyffredin Jason Smith a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn. Dadleuodd y Comisiwn fod personél y lluoedd arfog sy’n gwasanaethu dramor wedi eu diogelu gan Erthygl 2 (Hawl i Fywyd) y Confensiwn Ewropeaidd a’r Ddeddf Hawliau Dynol. Am ragor o wybodaeth darllenwch ein diweddariad cyfreithiol ar achos Jason Smith.
 • Cyhuddiadau o arteithio
  Mae’r Comisiwn wedi galw am arolwg annibynnol i ymchwilio ar frys i dros 20 o gyhuddiadau fod y Llywodraeth flaenorol yn ymwybodol o, ac yn gyfrannog yn, arteithio Prydeinwyr oedd yn eu cael eu cadw dramor. Gweler ein datganiad i'r wasg am ragor o wybodaeth.

back to top