Adolygiad Hawliau Dynol

Cofnodi darlun o hawliau dynol yng Nghymru a Lloegr

Yn dilyn ein hadroddiad Adolygiad Teirblwydd - How fair is Britain? – a lansiwyd ym mis Hydref 2010, mae’r Comisiwn yn awr yn cyflwyno adolygiad, sy’n darlunio cyflwr hawliau dynol yng Nghymru a Lloegr.

Pam ydyn ni’n cyflwyno’r adolygiad hwn?

Cyflwynodd 'How fair is Britain?' y dystiolaeth allweddol o ran materion cydraddoldeb ym Mhrydain. Ar adeg y lansiad, ymrwymodd y Comisiwn yn gyhoeddus i gyflwyno adolygiad o hawliau dynol yn ystod 2011. Bydd yr adolygiad hawliau dynol yn cyflwyno’r materion hawliau dynol allweddol yng Nghymru a Lloegr, gan amlygu meysydd lle dylai cymdeithas fod yn amddiffyn ac yn hyrwyddo cysyniadau hawliau dynol yn fwy rhagweithiol yng Nghymru a Lloegr.

 Yn ychwanegol, mae adrodd ar gyflwr hawliau dynol yn swyddogaeth greiddiol i Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol achrededig a’r gofal ganddynt i weithredu fel monitoriaid hawliau dynol yn eu gwlad ei hunain neu o fewn system y Cenhedloedd Unedig. I reolydd modern, fel y Comisiwn, mae’r monitro ar ei orau os seilir ef ar fethodoleg gredadwy a sail tystiolaeth gadarn, a ategir gan ddeialog cyhoeddus a chasgliadau sydd wedi eu hyrwyddo’n helaeth.

Sut ydym yn ei wneud?

Bydd yr Adolygiad yn edrych ar y sail tystiolaeth i’r hawliau yn y Ddeddf Hawliau Dynol, gan ddefnyddio ymchwil academaidd, canllawiau cyfreithiol, yn ogystal â gwaith sy’n rhan o Fframwaith Mesur Hawliau Dynol y Comisiwn. Daw â data a thystiolaeth arall sydd ar gael ynghyd i amlinelli rhai o’r prif faterion hawliau dynol ar gyfer gweithredu arnynt o ran y Comisiwn, llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus ac eraill. Fe wna hyn drwy adrodd ar bryderon hawliau dynol thematig yng Nghymru a Lloegr, gan ganolbwyntio ar y materion sy’n effeithio’n ddifrifol ar bobl a’u hansawdd o fywyd.

Wrth ymgymryd â’r adolygiad hwn rydym yn cymryd y camau cyntaf i ddechrau siarad â rhanddeiliaid amrywiol, llunwyr polisi a seneddwyr i’r diben o adeiladu rhwydwaith monitro cenedlaethol ar hawliau dynol. Bydd tystiolaeth yr Adolygiad yn cyfrannu at ddadl gyhoeddus fwy positif ynglŷn â hawliau dynol.

Beth yw’r amserlen?

Gwnaed yr ymchwil craidd ar gyfer yr adolygiad yn yr haf a’r hydref yn 2011. Lansir yr adroddiad mewn digwyddiad yn San Steffan ac ar-lein ar 5 Mawrth 2012.

Darganfod mwy

Os hoffech ddarganfod mwy am y gwaith hwn, cysylltwch â’r tîm Adolygu Hawliau Dynol at humanrightsreview@equalityhumanrights.com.

 

back to top