Cam tri: Casglu a chymharu data cyflog

Casglu a chymharu data cyflog er mwyn canfod unrhyw fylchau arwyddocaol o ran cyflog cyfartal

Unwaith y byddwch chi wedi penderfynu lle mae gweithwyr yn y grwpiau hynny a gynhwysir yng nghwmpas eich archwiliad yn gwneud gwaith cyfartal – dynion a menywod, anabl ac abl ac ati – bydd angen i chi gasglu gwybodaeth am gyflogau a’i chymharu er mwyn canfod unrhyw fylchau arwyddocaol.

Glanhau data
Rhoddwyd cyngor ar sut i gasglu’ch data eisoes yng ngham un. Mae’n hanfodol bod eich data craidd wedi cael ei wirio’n drylwyr. Am fwy o awgrymiadau ar sut i lanhau eich data cliciwch yma.

Cyfansoddiad y gweithlu
Byddai’n ddefnyddiol i chi gael darlun ystadegol o’r gweithlu a gynhwysir yn eich archwiliad cyn dechrau dadansoddi cyflogau. Bydd hyn yn rhoi cyd-destun i’ch archwiliad cyflog a gallai roi syniad i chi o ble i ganolbwyntio eich archwiliad. Gellir gweld gwybodaeth nodweddiadol am gyfansoddiad gweithlu yma, a gellir cael yr holl wybodaeth o’r data a nodwyd yng ngham un.

Grwpiau gwaith cyfartal
Mae nifer o sefydliadau’n defnyddio eu graddau i benderfynu pwy sy’n gwneud gwaith cyfartal fel sail i’w harchwiliad cyflog cyfartal (gwaith a ystyrir yn gyfwerth). Er mwyn sicrhau bod eich strwythur graddio’n ddiduedd, a bod y graddau’n adlewyrchu gwaith cyfartal, dylid seilio’r strwythur graddio ar werthusiad swyddi dadansoddol sydd wedi cael ei gynllunio i ystyried materion cydraddoldeb. I gael canllawiau manwl ar gydraddoldeb mewn gwerthuso swyddi cliciwch yma.

Dadansoddi cyflog
O ystyried swm posibl y data yn eich archwiliad cyflog cyfartal, rydym yn argymell y dylech ddadansoddi cyflog perthynol un grŵp a warchodir ar y tro, gan ddechrau trwy gymharu cyflogau dynion a menywod sy’n gwneud gwaith cyfartal. Mae camau’r dadansoddiad yn debyg ar gyfer pob grŵp a warchodir. Byddwn ni’n trafod y nodweddion arbennig wrth ddadansoddi cyflog yn ôl ethnigrwydd ac anabledd yn nes ymlaen.

Y cam cyntaf ar gyfer dadansoddi’r grŵp dynion a menywod sy’n gwneud gwaith cyfartal yw:

  • Cyfrifo’r cyflog sylfaenol cyfartalog a chyfanswm y cyflog cyfartalog. Yna, cyfrifwch y bwlch rhwng y cyflog cyfartalog a’r cyfanswm cyflog i bob grŵp gwaith cyfartal
  • Cymharwch faint o gyfle sydd i dderbyn pob elfen o’r cyflog a faint ohonynt maent yn ei dderbyn.

Mae hawl gan ddynion a menywod sy’n gwneud gwaith cyfartal i gael cyflog cyfartal, oni bai fod yna reswm dilys dros y gwahaniaeth cyflog nad yw’n ymwneud â rhyw y deilydd swydd.

Pwynt i'w gwylio

Efallai na fydd hi’n bosibl gwneud cymariaethau ystadegol ystyrlon pan fydd nifer y gweithwyr o leiafrifoedd ethnig a/neu’r gweithwyr anabl, er enghraifft, yn fach iawn. Mewn sefyllfa debyg, gallech chi asesu cyflog sampl o weithwyr o leiafrifoedd ethnig/anabl yn erbyn cymaryddion gwyn/abl priodol sy’n gwneud gwaith cyfartal.
 

Am fwy o wybodaeth

  • Bylchau cyflog cyffredinol yn eich sefydliad
  • Cyfrifo a chymharu’r cyflog sylfaenol cyfartalog a chyfanswm cyfartalog y cyflogau ar gyfer grwpiau gwaith cyfartal;
  • Dadansoddi a manylu pellach
  • Cymharu faint o gyfle sydd i ddynion a menywod sy’n gwneud gwaith cyfartal dderbyn pob elfen o’r cyflog, a faint maent yn eu derbyn
  • Trefn dadansoddi yn eich archwiliad cyflog cyfartal
  • Dadansoddi cyflog – ethnigrwydd
  • Dadansoddi cyflog - anabledd

back to top