Cyflog cyfartal

Darparwn drosolwg o’r hyn y dywed Deddf Cydraddoldeb 2010 am Gyflog Cyfartal yn yr adran ar Gyflog a Budd-daliadau.

Yn yr adran hon fan hyn, darparwn adnoddau manylach i helpu sefydliadau i roi cyflog cyfartal ar waith. Lluniom ystod o wybodaeth a chanllaw sy’n addas i gyflogwyr o wahanol fathau a maint.

Mae bron pawb yn cydnabod na ellir cyflawni cyflog cyfartal i ddynion a menywod drwy ddeddfwriaeth yn unig. Yn y pendraw, cyflogwyr sy’n gyfrifol am sicrhau na fo’u systemau cyflog yn gwahaniaethu o ran rhywedd. Rydym yn ymrwymo i weithio gyda chyflogwyr i’w galluogi i gyflenwi systemau cyflog teg yn unol â deddfwriaeth cyflog cyfartal.

Cewch ragor am:

Arfer dda o ran cyflog cyfartal

Archwiliadau cyflog cyfartal

Mae llawer o gyflogwyr yn gwybod am y buddiannau a ddaw yn sgil y rhain ac wedi rhoi camau ar waith yn wirfoddol i hyrwyddo a darparu cyflog cyfartal yn eu gweithleoedd. Darllenwch fwy o wybodaeth am ymgymryd ag archwiliad cyflog cyfartal. I gynorthwyo cyflogwyr sy’n gwneud neu’n ystyried hynny’n barod, rydym wedi darparu nifer o becynnau cymorth. Mae’r arfau hyn wedi’u cynllunio i hysbysu cyflogwyr o bwysigrwydd a buddiannau darparu systemau cyflog teg:

Asesiadau effaith ar gydraddoldeb

Mae’r egwyddorion a’r technegau ar gyfer archwilio cyflog cyfartal yr un mor berthnasol â’r llall wrth ymgymryd ag asesiad effaith ar gydraddoldeb ar gynigion i newid polisïau, yn enwedig strwythurau cyflog a graddio newydd. Darllenwch fwy am asesiadau effaith ar gydraddoldeb.

Ffynonellau cyngor

Yn yr adran hon cewch fanylion am sefydliadau a all eich cynghori ar faterion cyflog cyfartal.


Danfonwch unrhyw adborth neu ymholiadau mewn e-bost at equalpayfeedback@equalityhumanrights.com.

 

back to top