Newid cofnodion

Bydd gofyn i gyflogwr newid nifer o gofnodion yn sgil newid rôl rhywedd.  Mae’r rhain yn syml i’w cyflawni ac ni ddylid eu gwrthod yn afresymol.

Pryd mae angen newid cofnodion

Yr amser priodol ar gyfer cofnodion gweithiwr cyflogedig yw pan eu bod yn dechrau byw’n barhaol yn eu rôl rhywedd newydd yn y gwaith.

Nid yw’n briodol ymatal rhag gwneud newidiadau i gofnodion neu ddefnyddio cyfleusterau penodol tan i weithiwr cyflogedig dderbyn Tystysgrif Cydnabod Rhyw.

Gall pobl newid eu henw a’u teitl (Miss, Mrs ac ati) am amrywiaeth o resymau.  Cyhyd â bod y newid ddim yn ymwneud â’r bwriad i gyflawni twyll neu guddio trosedd, mae hyn yn arfer a dderbynnir fel arfer.  Byddai trin person yn wahanol gan fod y newid enw yn gysylltiedig â’r ffaith eu bod wedi newid eu rhywedd yn wahaniaethu’n uniongyrchol ar sail rhyw.

Darllenwch ragor o wybodaeth am newid enw.

Gwybodaeth bellach

back to top