Cyfweld pobl drawsrywiol neu drawsryweddol

 

Pryderon posibl ymgeiswyr trawsrywiol neu drawsryweddol

Gall hyd yn oed y bobl drawsrywiol neu drawsryweddol fwyaf ‘sicr ac integredig’ brofi lefelau uwch na’r arfer o bryder ynglŷn â chyfweliadau swydd wyneb yn wyneb.  Mae pob ymgeisydd yn wynebu sefyllfa anghyfarwydd wrth gyfarfod â dieithriaid o ddiwylliant sefydliadol gwahanol, lle mae elfennau o’u cefndir a hanes gwaith / bywyd yn debygol o gael eu harchwilio, ynghyd â’u cymwysterau a’u geirdaon.  Mae hyn yn ddigon brawychus i’r mwyafrif o bobl heb boeni’n ychwanegol am y ffordd y byddant yn cael eu derbyn fel pobl drawsrywiol neu drawsryweddol.

Efallai na fydd cefndiroedd llawer o bobl drawsrywiol neu drawsryweddol yn amlwg wrth edrych arnynt neu siarad â hwy - naill ai’n naturiol, neu oherwydd llawdriniaeth arbenigol. Cyfeirir at y ffaith na ellir eu hadnabod fel ‘pasio’.  Pan fo pobl yn pasio’n dda ac nad ydynt am i’w cefndir fod yn hysbys neu gael ei drafod, gelwir hyn yn ‘fyw yn y dirgel’.  Nid yw ffafrio ‘byw yn y dirgel’ yn ymgais i’ch twyllo - mae’n amddiffyniad sydd wedi datblygu mewn ymateb i’r stigma amlwg a’r diffyg parch y mae cenedlaethau o bobl drawsrywiol neu drawsryweddol wedi’i ddioddef.

Hefyd, mae pobl drawsrywiol neu drawsryweddol yn ofni eu bod yn gallu cael eu trin yn wahanol os ydynt yn gwybod manylion eu hanes meddygol, hyd yn oed pan nad yw pobl yn gwahaniaethu yn eu herbyn. Byddai’r mwyafrif o bobl yn anfodlon gyda’r fath ymyrraeth â’u preifatrwydd eu hunain.  Mae pobl drawsrywiol neu drawsryweddol yr un fath â phawb arall yn hynny o beth, ac mae eu hawliau preifatrwydd yn cael eu hategu gan yr amddiffyniad rhag datgelu anawdurdodedig a ddarperir yn y Ddeddf Cydnabod Rhyw.

Mae’r trawsnewid yn llai cyflawn mewn rhai pobl drawsrywiol neu drawsryweddol eraill - yn enwedig yn ystod y trawsnewid neu yn y blynyddoedd cyntaf ar ôl hynny.  Efallai bod rhai pobl drawsrywiol neu drawsryweddol yn gwybod neu’n ofni sut bydd eu cefndir rhywedd yn cael ei ystyried gan gyfwelwyr.  Cyfeirir at hyn fel cael eu ‘darllen’ a gall achosi llawer o ofid.  Mae’n debyg y bydd ganddynt rhyw disgwyliad mewnol y bydd cael eu darllen yn rhagfarnu’r broses gyfweld.  Dyna pam ei bod yn bwysig i’r deunydd darllen y mae ymgeiswyr yn ei weld cyn cyfweliad gynnwys sicrwydd o ran cyfle cyfartal.

Peidiwch â gofyn – ceisiwch ragweld!

Hyd yn oed os ydych chi’n meddwl efallai fod ymgeisydd yn berson trawsrywiol neu drawsryweddol, peidiwch byth â gofyn iddo ef neu hi.  Meddyliwch am hyn yn yr un categori â gofyn i rywun a ydynt yn bwriadu dechrau teulu.  Efallai y byddwch yn credu fod rhywun yn berson trawsrywiol neu drawsryweddol ond fe allech fod yn anghywir.  Efallai bod ganddynt gyflwr rhyngrywiol, neu eu bod yn ddyn benywaidd neu’n fenyw gwrywaidd.

Ochr arall y geiniog o beidio â gofyn am hanes rhywedd rhywun yw ymddwyn yn broffesiynol pan fo ymgeisydd yn ei ddatgelu.  Felly, mae hyn yn rhywbeth y dylid ei drafod fel rhan o’r hyfforddiant rheolaidd ar gyfer staff a fydd yn cyfweld ymgeiswyr.
 

back to top