Ffynonellau pellach o wybodaeth

ACAS – Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu Annibynnol:

Nod Acas yw gwella sefydliadau a bywyd gwaith trwy well cysylltiadau cyflogaeth. Mae’n darparu cyngor diduedd, hyfforddiant, gwybodaeth ac ystod o wasanaethau datrys problemau.

Gwefan: www.acas.org.uk
Ffôn: 08457 47 47 47 (Llun – Gwener: 08:00–20:00; Sadwrn: 09:00–13:00)

Mynediad i Waith:

Gall Mynediad i Waith helpu pobl anabl a’u cyflogwyr os yw eu cyflwr neu anabledd yn effeithio ar eu hwylustod i gyflawni eu gwaith neu sicrhau cyflogaeth. Mae’n rhoi cyngor a chefnogaeth gyda chostau ychwanegol allai godi oherwydd anghenion penodol.

Gwefan:
www.direct.gov.uk/en/disabledpeople/employmentsupport/workschemesandprogrammes

Cymru, De Orllewin Lloegr, Gorllewin Canolbarth Lloegr a Dwyrain Canolbarth Lloegr:
Ffôn: 0292 042 329
E-bost: atwosu.cardiff@jobcentreplus.gsi.gov.uk

Llundain, Dwyrain Lloegr a De Ddwyrain Lloegr:
Ffôn: 020 8426 3110
E-bost: atwosu.london@jobcentreplus.gsi.gov.uk

Yr Alban, Gogledd Orllewin Lloegr, Gogledd Ddwyrain Lloegr a Swydd Efrog a’r Humber:
Ffôn: 0141 950 5327
E-bost: atwosu.glasgow@jobcentreplus.gsi.gov.uk

Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Anabl (ADP):

Mae gwefan ADP yn cynnig cyngor, cymorth, adnoddau a gwybodaeth gyffredinol i weithwyr proffesiynol, mentrwyr a chyflogwyr anabl.

Gwefan: www.adp.org.uk
Ffôn: 01204 431638 (gwasanaeth ffôn ateb yn unig)
Ffacs: 01204 431638
E-bost: info@adp.org.uk

Siambrau Masnach Prydain (BCC):
Y corff cenedlaethol i rwydwaith o Siambrau Masnach achrededig ledled y Deyrnas Unedig yw’r BCC; mae pob un o’r Siambrau yn darparu cynrychiolaeth, gwasanaethau, gwybodaeth ac arweiniad i’w haelodau.

Gwefan: www.britishchambers.org.uk
Ffôn: 020 7654 5800
Ffacs: 020 7654 5819
E-bost: info@britishchambers.org.uk

Consortiwm Manwerthu Prydain (BRC):

Cymdeithas Fasnach yw’r BRC sy’n cynrychioli ystod eang o fân- werthwyr. Mae’n darparu cyngor a gwybodaeth i’w aelodau.
Gwefan: www.brc.org.uk
Ffôn: 020 7854 8900
Ffacs: 020 7854 8901

Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS)

Adran o Lywodraeth y Deyrnas Unedig yw’r BIS â gofal dros fasnach, twf busnes, cyfraith cyflogaeth a chwmni a datblygu economaidd rhanbarthol.
Gwefan: www.bis.gov.ukw
Ffôn: 020 7215 5000

Business Gateway :
Mae Business Gateway yn darparu cymorth ymarferol, cyngor a chynhorthwy i fusnesau newydd a ffyniannus yn yr Alban.
Gwefan: www.bgateway.com
Ffôn: 0845 609 6611

Busnes yn y Gymuned:

Mae Busnes yn y Gymuned yn cynnull busnesau er lles, yn gweithio i wella busnesau o ran eu cyfrifoldebau i’r gymuned leol a byd eang fel ei gilydd, gan helpu tuag at ddyfodol cynaliadwy.

Gwefan: www.bitc.org.uk
Ffôn: 020 7566 8650
E-bost: information@bitc.org.uk
Twitter: @BITC1

Business Link:
Gwasanaeth cymorth a chyngor busnes rhad ac am ddim yw Business Link, sydd ar gael ar-lein a thrwy ymgynghorwyr lleol.
Gwefan: www.businesslink.gov.uk
Ffôn: 0845 600 9 006
Minicom: 0845 606 2666

Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD):
Corff proffesiynol datblygu adnoddau dynol mwyaf Ewrop yw CIPD, â dros 135,000 o aelodau. Mae’n rhoi cymorth ac yn datblygu’r sawl sy’n gyfrifol am reoli a datblygu pobl o fewn sefydliadau.

Gwefan: www.cipd.co.uk
Ffôn: 020 8612 6208

Cau’r Bwlch Yr Alban:

Mae Cau’r Bwlch Yr Alban yn gweithio i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau drwy weithio â chwmniau ac undebau llafur yn ogystal â chynnal ymchwil i ddangos y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Gwefan: www.closethegap.org.uk
Ffôn: 0141 337 8131

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI):

Sefydliad busnes blaenllaw’r Deyrnas Unedig yw CBI, sy’n siarad dros ryw 240,000 o fusnesau sydd gyda’i gilydd yn cyflogi oddeutu traean o weithlu’r sector breifat.

Gwefan: www.cbi.org.uk
Ffôn: 020 7379 7400

Directgov:
Directgov yw gwasanaeth digidol llywodraeth y Deyrnas Unedig i bobl yng Nghymru a Lloegr. Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ymarferol am wasanaethau cyhoeddus, gan ddod â’r cyfan ynghyd mewn un lle. 

Gwefan: www.direct.gov.uk

EEF:
Sefydliad aelodaeth yw EEF sy’n darparu gwasanaethau busnes i helpu aelodau i reoli pobl, prosesau, amgylchedd a mwy, fel y gall aelodau ateb eu hymrwymiadau rheoleiddiol.

Gwefan: www.eef.org.uk
Ffôn: 020 7222 7777
Ffacs: 020 7222 2782

Fforwm Cyflogwyr ar Oed (EFA):

Rhwydwaith annibynnol o gyflogwyr blaenllaw sy’n cydnabod gwerth gweithlu ag ystod eang o oedran yw EFA. Yn ogystal â rhoi cymorth i gyflogwyr, mae’r EFA yn dylanwadu’r Llywodraeth, busnesau ac undebau llafur gan ymgyrchu am newid ymarferol gwirioneddol i atal gwahaniaethu ar sail oed yn y gweithle ac yn y farchnad swyddi.

Gwefan: www.efa.org.uk
Ffôn: 0845 456 2495
E-bost: efa@efa.org.uk

Fforwm Cyflogwyr ar Gredo:

Mae’r Fforwm Cyflogwyr ar Gredo yn cynnig arweiniad ymarferol i gyflogwyr ac yn rhannu arfer dda ynghylch materion megis codau gwisgo, gwyliau crefyddol, y berthynas rhwng credoau crefyddol a llinynnau amrywiaeth eraill, a gwrthdaro yn y gweithle. Nid yw’r fforwm yn gysylltiedig ag unrhyw grŵp crefyddol neu gredo athronyddol.

Gwefan: www.efbelief.org.uk
Ffôn: 0207785 6533
E-bost: info@efbelief.org.uk

Fforwm Cyflogwyr ar Anabledd:

Sefydliad Cyflogwyr  blaenllaw’r byd sydd â’i ffocws ar anabledd fel yr effeithia ar fusnes yw ‘r Fforwm Cyflogwyr ar Anabledd.

Gwefan: www.efd.org.uk
Ffôn: 020 7403 3020
E-bost: enquiries@staging.efd.org.uk

Prydain Cydraddoldeb:

Nod Prydain Cydraddoldeb yw hyrwyddo cyfleoedd ym myd cyflogaeth, addysg, tai a chwaraeon i bobl o leiafrifoedd ethnig.
Gwefan: www.equalitybritain.co.uk
Ffôn: 0151 707 6688

Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB)

Mae FSB yn gweithio i ddiogelu, hybu a gwella buddiannau’r sector busnesau bach a’r hunan cyflogedig. Mae’n darparu ystod o wasanaethau aelod.
Gwefan: www.fsb.org.uk
Ffôn: 01253 336 000
Ffacs: 01253 348 046

Cymorth Hyblyg i Fusnes:

Mae Cymorth Hyblyg i Fusnes yn darparu gwybodaeth a chyngor i fusnesau yng Nghymru ac yn cwmpasu'r holl feysydd masnach. Mae'n gweithio gydag arbenigwyr o fewn y Llywodraeth i helpu busnesau i gynyddu, arbed amser ac arian  a chynnig mynediad ar unwaith at gyngor syml, eglur a dibynadwy.

Gwefan: www.business-support-wales.gov.uk
Ffôn: 03000 6 03000
E-bost: businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Cymdeithas Ymchwil Hunaniaeth Rhywedd ac Addysg (GIRES):

Mae GIRES yn darparu ystod eang o wybodaeth a hyfforddiant i bobl drawsryweddol, eu teulu a’r bobl broffesiynol sy’n gofalu amdanynt.

Gwefan: www.gires.org.uk
Ffôn: 01372 801 554
Ffacs: 01372 272 297
E-bost: info@gires.org.uk

Yr Ymddiriedolaeth Rhywedd:

Elusen fwyaf y Deyrnas Unedig sy’n gweithio i roi cymorth i bobl Drawsrywiol, Pobl â Dysfforia Rhywedd  a phobl Drawsryweddol neu’r rheiny a effeithir gan faterion hunaniaeth rhywedd yw’r Ymddiriedolaeth Rhywedd. Mae llinell gymorth ganddi ac mae’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i gyflogwyr a sefydliadau.

Gwefan: www.gendertrust.org.uk
Ffôn: 0845 231 0505

Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth (GEO): 

Mae Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth yn perthyn i’r Swyddfa Gartref a hi yw adran y Llywodraeth sydd yn gyfrifol am bolisi a deddfwriaeth cydraddoldeb yn y Deyrnas Unedig.

Gwefan:www.equalities.gov.uk
Ffôn: 0303 4440000

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE):

Mae’r HSE yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar iechyd a diogelwch.

Gwefan: www.hse.gov.uk
Ffôn: 08701 545 500
E-bost: hseinformationservices@natbrit.com

Meddwl Iach yn y Gwaith:

Menter a sefydlwyd yng Nghymru yw Meddwl Iach yn y Gwaith. Mae’n helpu i atal absenoldeb o’r gwaith, oherwydd salwch sy’n gysylltiedig â straen, drwy wella lles cyflogeion.

Gwefan: www.healthymindsatwork.org.uk
E-bost: info@healthymindsatwork.org.uk

Buddsoddwyr mewn Pobl (IiP):

Mae IiP yn cynnig pecyn cymorth i wella busnes. Lluniwyd y pecyn i helpu pob math o sefydliadau i ddatblygu perfformiad drwy eu pobl. Mae’n darparu asesiadau sydd wedi’u teilwra a’u llunio i roi cymorth i sefydliadau wrth iddynt lunio strategaethau effeithiol a’u rhoi ar waith a’u gwerthuso. Mae’n berthnasol i bob sefydliad, waeth beth ei faint a’i sector.

Gwefan: www.investorsinpeople.co.uk
Ffôn: 020 7467 1900
E-bost: info@investorsinpeople.co.uk

Mindful Employer:

Mae Mindful Employer yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol i bobl a’u hiechyd meddwl yn effeithio ar eu gallu i ddarganfod neu aros mewn swydd, hyfforddiant, addysg a gwaith gwirfoddol.

Gwefan: www.mindfulemployer.net
Ffôn: 01392 208833
E-bost: info@mindfulemployer.net

Opportunity Now:

Sefydliad aelodaeth yw Opportunity Now sy’n cynrychioli cyflogwyr sy am sicrhau cynwysoldeb i fenywod, gan ategu eu potensial i fod mor weithredol economaidd â dynion. Mae Opportunity Now yn rhan o Fusnes yn y Gymuned.

Gwefan: www.opportunity.org.uk
Ffôn: 0207 566 8650P:

Press for Change (PfC):

Sefydliad gwasgu gwleidyddol ac addysgol yw PfC. Mae’n ymgyrchu i gyflawni cydraddoldeb a hawliau dynol i bob person Drawsryweddol yn y Deyrnas Unedig drwy ddeddfwriaeth a newid cymdeithasol. Mae’n darparu cyngor cyfreithiol, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i gyflogwyr a sefydliadau yn ogystal ag ymgymryd ag ymchwil a gomisiynir.

Gwefan: www.transequality.co.uk / www.pfc.org.uk
Ffôn: 0161 432 1915 (10:00–17:00, ar ddydd Iau yn unig nes clywir yn wahanol)
E-bost: transequality@pfc.org.uk

Race for Opportunity (RfO):

Rhwydwaith o sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat yw RfO yn gweithio ar draws y Deyrnas Unedig i hybu’r achos fusnes dros hil ac amrywiaeth. Mae’n rhan o Fusnes yn y Gymuned.

Gwefan: www.raceforopportunity.org.uk
Ffôn: 0207 566 8716

Canolfan Sainsbury ar gyfer Iechyd Meddwl

Mae Canolfan Sainsbury ar gyfer Iechyd Meddwl yn gweithio i wella ansawdd bywyd pobl a chanddynt gyflyrau iechyd meddwl. Maen nhw’n ymgymryd ag ymchwil, gwaith polisi a dadansoddi i wella arfer a dylanwadu ar bolisïau ym maes iechyd meddwl yn ogystal â gwasanaethau cyhoeddus.

Gwefan: www.scmh.org.uk
Ffôn: 020 7827 8300
E-bost: contact@scmh.org.uk

Small Business UK:

Mae Small Business UK yn darparu adnoddau, cynhyrchion a gwasanaethau i berchnogion busnesau bach a’r rhai sy’n dechrau. Mae’n cynnig cyngor ar-lein rhad ac am ddim gan gynnwys erthyglau newyddion, canllawiau, awgrymiadau a nodweddion i helpu pobl i sefydlu a rhedeg busnesau bach.

Gwefan: www.smallbusiness.co.uk
Ffôn: 020 7250 7010

Stonewall:

Elusen lesbiaidd, hoyw a deurywiol mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig yw Stonewall. Mae’n ymgymryd â gwaith ymgyrchu, lobio ac ymchwil yn ogystal â darparu gwasanaeth gwybodaeth yn rhad ac am ddim i unigolion, sefydliadau a chyflogwyr.

Gwefan: www.stonewall.org.uk Ffôn: 08000 50 20 20
E-bost: info@stonewall.org.uk

TAEN – Y Rhwydwaith Oed a Chyflogaeth (Prydain)

Elusen annibynnol a’i chenhadaeth yw hybu marchnad swyddi effeithiol sy’n gwasanaethu anghenion pobl canol oed  a’r henoed, cyflogwyr a’r economi.
Ffôn: 020 7843 1590
Gwefan: www.taen.org.uk

TUC – Cyngres yr Undebau Llafur (Cymru a Lloegr):

A chanddynt 59 o undebau aelod yn cynrychioli mwy na chwe miliwn a hanner o weithwyr, mae’r TUC yn ymgyrchu am delerau teg yn y gweithle a chyfiawnder cymdeithasol gartref a thramor.
Ffôn: 020 7636 4030
Gwefan: www.tuc.org.uk

Cyngres yr Undebau Llafur Yr Alban (STUC):

Ffôn: 0141 337 8100
E-bost: info@stuc.org.uk
Gwefan: www.stuc.org.uk

Train to Gain:

Cyngor ac adnoddau i fusnesau sy’n edrych am gymorth wrth hyfforddi eu staff.
Ffôn: 0845 600 9006
Gwefan: www.traintogain.gov.uk

Working Families (Prydain)

Sefydliad cydbwyso gwaith a bywyd yw Working Families. Mae’n helpu plant, rhieni sy’n gweithio a gofalwyr a’u cyflogwyr i gael cydbwysedd gwell rhwng cyfrifoldebau yn y cartref a’r gweithle.

Tel: 0800 013 0313
E-bost: office@workingfamilies.org.uk
Gwefan: www.workingfamilies.org.uk

Workwise:

Ei nod yw gwneud y Deyrnas Unedig yn un o economïau mwyaf blaengar y byd drwy annog defnydd helaeth o arferion gweithio callach i wella cynhyrchiant a chydbwyso pwysau gwaith a bywyd. 

Ffôn: 01252 311557
E-bost: enquiries@workwiseuk.org
Gwefan: www.workwiseuk.org
 

Am ragor o wybodaeth

back to top