Datblygu gyrfa – hyfforddiant, dyrchafiad a throsglwyddo

Os ydych yn gyflogwr, ac rydych yn gwneud penderfyniad, neu’n gweithredu yn sgil penderfyniad, o ran:

  • Gwella sgiliau eich gweithwyr, neu
  • Eu dyrchafu neu eu hadleoli i swydd neu rôl arall yn eich sefydliad, mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol i chi.

Mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol:

  • Beth bynnag yw maint eich sefydliad
  • P’un bynnag yw’r sector rydych yn gweithio ynddi
  • P’un ai a oes un, deg neu gant o weithwyr yn gweithio ichi
  • P’un ai a ydych yn defnyddio unrhyw brosesau ffurfiol neu ffurflenni i’ch helpu i wneud penderfyniadau.
  • P’un ai a chi neu rywun arall sydd yn hyfforddi eich gweithwyr.

Mae tudalennau yn yr adran hon yn cynnwys:

Canllaw craidd: Datblygu gyrfa – hyfforddiant, dyrchafiad ac adleoli
Osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon wrth gynnig gwasanaethau datblygu a hyfforddi
Osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon wrth gynnig cyfleoedd adleoli neu ddyrchafiad
Sicrhau nad ydych yn gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl wrth gynnig hyfforddiant a datblygiad
Defnyddio camau positif i dargedu hyfforddiant neu ddyrchafu ystod ehangach o bobl

Mae’r canllaw hwn hefyd yn cynnwys yr adrannau a ganlyn, sy’n debyg ymhob un canllaw yn y gyfres, ac yn cynnwys gwybodaeth y bydd, o bosib, ei eisiau arnoch i ddeall beth a ddywedwn wrthych ynglŷn â gwneud penderfyniadau yn ymwneud â chyflog a buddiannau:
 

 

back to top