Arweiniad i gyflogwyr

Arweiniad i gyflogwyr ynglŷn â’u hawliau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Mae’r canllaw hwn yn un o gyfres a ysgrifennwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i egluro eich hawliau o dan gyfraith cydraddoldeb. Mae’r canllawiau hyn yn ategu Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae’r Ddeddf yn dwyn amryw o ddeddfau cydraddoldeb gwahanol ynghyd, ac rydym wedi bod â llawer ohonynt ers tro byd. O ganlyniad i’r Ddeddf, mae cyfraith cydraddoldeb yn symlach ac yn haws ei ddeall.

Meysydd allweddol o ganllaw

Recriwtio

Oriau gwaith, gweithio hyblyg ac amser o’r gwaith

Cyflog a buddiannau

Datblygu gyrfa – hyfforddiant, dyrchafiad ac adleoli

Rheoli gweithwyr

Diswyddo, dileu swydd, ymddeol ac ar ôl i weithiwr adael

Polisïau cydraddoldeb, hyfforddi cydraddoldeb a monitro

Pan rydych yn gyfrifol am beth mae pobl eraill yn ei wneud

Y ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol i bobl anabl

Beth i’w wneud pan fo rhywun yn cwyno ei fod wedi dioddef gwahaniaethu

Ffynonellau pellach o wybodaeth

 

back to top