Materion trawsryweddol – cael cyngor

Cyngor gan ein Llinell Gymorth

 Ffoniwch ein Llinell Gymorth i gael cyngor a gwybodaeth am eich hawliau. Bydd y Comisiwn yn gallu:

• dweud mwy wrthych am eich hawliau, yn enwedig os ydych chi’n credu bod gennych sail i hawliad
• cynghori pa gamau y gallwch eu cymryd i ddatrys eich cwyn eich hun
• rhoi cyngor ar fynd â hawliad i dribiwnlys cyflogaeth neu’r llys
• rhoi cymorth cyfreithiol neu ariannol mewn rhai achosion

Ni all y Comisiwn roi dyfarniad cyfreithiol ar hawliad o wahaniaethu – dim ond llys neu dribiwnlys all wneud hynny.

Cymorth a gwybodaeth gan sefydliadau trawrywiol arbenigol

Mae’r sefydliadau arbenigol canlynol yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth, a chymorth mewn rhai achosion.

a:Gender

Rhwydwaith cymorth i staff adrannau/asiantaethau’r llywodraeth sydd wedi newid neu angen newid eu rhyw canfyddedig yn barhaol, neu sy’n ystyried eu hunain yn rhyngrywiol.

Gwefan: www.agender.org.uk
E-bost: agender@homeoffice.gsi.gov.uk

Depend

Rhwydwaith cymorth sy’n cysylltu ffrindiau a theuluoedd pobl drawsrywiol.

Gwefan: www.depend.org.uk
E-bost: info@depend.org.uk

The Gender Trust

Elusen gofrestredig sy’n cefnogi pawb sydd wedi’u heffeithio gan faterion hunaniaeth o ran rhywedd.
Gwefan: www.gendertrust.org.uk
E-bost: info@gendertrust.org.uk
Llinell gymorth: 0845 231 0505

Gender Identity Research and Education Society (GIRES)

Mae GIRES wedi rhoi hyfforddiant, deunyddiau darllen, deunyddiau’r we a chyngor polisi i asiantaethau’r llywodraeth a chyflogwyr preifat ym meysydd iechyd, cyfiawnder troseddol, addysg a meysydd eraill. Mae hefyd wedi cynnal arolygon ymchwil a symposia gwyddonol wedi’u hariannu gan ymddiriedolaethau elusennol mawr.
Gwefan: www.gires.org.uk
E-bost: admin@gires.org.uk

Mermaids

Grŵp cymorth teuluol ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau ym maes hunaniaeth o ran rhywedd. Mae ganddynt brofiad mewn materion ymarferol a chyfreithiol sy’n berthnasol i rieni sy’n ceisio cael cymorth ac asesiad meddygol priodol i’w plant, ac o feithrin dealltwriaeth ynglŷn â sut i helpu plant a phobl ifanc sy’n trawsnewid rhwng rolau rhywedd yn yr ysgol.
Gwefan: www.mermaids.freeuk.com
E-bost: mermaids@freeuk.com

Press for Change

Sefydliad lobïo ac addysgol yw Press for Change, sy’n ymgyrchu i sicrhau hawliau cyfartal a rhyddid i holl bobl trawrywiol a thrawsryweddol yn y DU, trwy deddfwriaeth a newid cymdeithasol.

Gwefan: www.pfc.org.uk
E-bost: editor@pfc.org.uk

Scottish Transgender Alliance

Nod Scottish Transgender Alliance yw gwella bywydau a phrofiadau holl bobl drawsryweddol sy’n byw yn yr Alban. Mae’n darparu gwybodaeth er mwyn helpu pobl drawsryweddol i ddeall a defnyddio eu hawliau dynol, a chanllawiau i ddarparwyr gwasanaethau a chyflogwyr ar faterion cydraddoldeb trawsryweddol ac arferion da yn yr Alban.

Gwefan: www.scottishtrans.org/
Ffurflen gyswllt: http://www.scottishtrans.org/Contact.aspx

Asiantaethau perthnasol eraill

Liberty

Mae Liberty yn sefydliad annibynnol, anllywodraethol, sy’n ymroi i ehangu hawliau sifil pobl Prydain.

Gwefan: www.liberty-human-rights.org.uk
Gwefan gynghori: www.yourrights.org.uk/
Llinell Gyngor Liberty: 0845 123 2307 neu 0203 145 0461

 Canolfannau Cyngor ar Bopeth a Chanolfannau’r Gyfraith

Mae’r canolfannau hyn yn rhoi cyngor cyflogaeth am ddim, ac weithiau’n gallu darparu cynrychiolaeth mewn tribiwnlys cyflogaeth.

I gael cyngor neu i ddod o hyd i’ch canolfan Cyngor ar Bopeth leol, ewch i www.adviceguide.org.uk

Am wybodaeth am Ganolfannau’r Gyfraith, ewch i: www.lawcentres.org.uk  neu www.advicenow.org.uk/ i gael gwybodaeth am eich hawliau chi.

Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Gwefan: www.acas.org.uk
Llinell Gymorth: 08457 474747

Gwasanaeth Tribiwnlys Cyflogaeth

Gwefan: www.employmenttribunals.gov.uk
Llinell Gymorth: 08457 959 775
 

back to top