Eich hawl i hedfan

Mae cymorth gyda phroblemau symudedd yn rhan o’n gwasanaeth arferol


O dan gyfraith Ewropeaidd, os ydych yn anabl neu â thrafferthion symud o gwmpas, cewch gymorth wrth hedfan i, ac o ac o fewn Ewrop o 26 Gorffennaf 2008.

Nid oes angen i chi fod ag anabledd parhaus neu gorfforol i elwa ar yr hawliau hyn. Mewn gwirionedd, gall unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd symud o gwmpas, er enghraifft, oherwydd anabledd neu oedran, gael cymorth pan fyddan nhw’n teithio mewn awyren.

Ffeithiau allweddol

Mae’r ddeddf newydd yn effeithio ar y broses hedfan gyfan, nid y daith yn yr awyren yn unig. Mae hefyd yn cynnwys archebu’ch taith, cyrraedd y maes awyr, cofrestru, mynd ar ac oddi ar yr awyren a gadael y maes awyr.Am ragor o wybodaeth gwelwch ein canllaw cam wrth gam am eich hawliau i hedfan.

Mae’r rheoliad yn berthnasol i weithredwyr teithiau ac asiantaethau teithio yn ogystal â meysydd awyr a chwmnïau hedfan.  Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i weithredwyr teithiau ac asiantaethau teithio ddweud wrth y cwmnïau hedfan am eich anghenion ac wedyn rhaid iddynt hwythau ddweud wrth y meysydd awyr am y gwasanaethau unigol sydd eu hangen.

Os oes gennych chi gŵyn, na ellir ei datrys yn y fan a’r lle, gallwch gysylltu â ni am gyngor.

Rydyn ni’n gyfrifol am ddelio â chwynion am gwmnïau hedfan y DU a meysydd awyr Cymru, Lloegr a’r Alban a gallwn roi cyngor i chi am eich hawliau a pha gamau pellach i’w cymryd.

Byddwn ni’n darparu cyngor a llythyrau enghreifftiol i’w hanfon at y cyrff priodol - boed hynny’n asiant teithio, y cwmni hedfan, y maes awyr neu sefydliad arall.

Os na chaiff y gŵyn ei datrys yn foddhaol, gallwn fynd â’r mater ymhellach. Byddwn yn cysylltu â chydweithwyr yn yr Adran Drafnidiaeth a’r CAA (awdurdod rheoleiddio cwmnïau hedfan) a gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd i wella gwasanaethau i deithwyr anabl a’r rhai ag anhawster symud.

Gwybodaeth bellach

Daw’r ddeddf newydd hon , (EC) 1107/2006, i rym ar 26 Gorffennaf 2008. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth.

 

back to top