Pwy sy'n cael eu cwmpasu gan y dyletswyddau?

 O dan y ddyletswydd cydraddoldeb hiliol, dim ond cyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhestru’n benodol sy’n cael eu cwmpasu gan y ddyletswydd. Mae yna restri ar wahân ar gyfer y dyletswyddau cyffredinol, penodol a chyflogaeth. Mae’r rhestri gwreiddiol i’w cael yn y Codau Ymarfer perthnasol, er ei bod hi’n bwysig nodi bod rhai cyrff wedi’u hychwanegu at y rhestr wreiddiol. 

O dan y dyletswyddau cydraddoldeb rhywiol a chydraddoldeb i bobl anabl, mae’r dyletswyddau cyffredinol yn berthnasol i holl swyddogaethau pob awdurdod cyhoeddus. Diffinnir awdurdod cyhoeddus fel 'unrhyw unigolyn sy’n cyflawni swyddogaethau o natur gyhoeddus’, felly nid oes yna restr o’r awdurdodau cyhoeddus hynny a gwmpesir gan y dyletswyddau cyffredinol. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y cod ymarfer perthnasol. Mae rhai awdurdodau cyhoeddus wedi’u heithrio, a gallwch gael manylion am y rhain yn y cod ymarfer perthnasol. 

O dan y dyletswyddau cydraddoldeb rhywiol a chydraddoldeb i bobl anabl, dim ond y cyrff hynny sydd wedi’u rhestru’n benodol a gwmpesir gan y dyletswyddau penodol yn y cod ymarfer perthnasol. Nid ydym wedi ychwanegu at y rhestri gwreiddiol yng nghod ymarfer y ddyletswydd cydraddoldeb rhywiol. Mae cyrff cyhoeddus ychwanegol wedi’u hychwanegu at y rhestr ar gyfer y dyletswyddau penodol o dan y ddyletswydd cydraddoldeb i bobl anabl.

Y comisiwn cydraddoldeb a hawliau dynol a'r dyletswyddau

Fel corff cyhoeddus, mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cael ei gwmpasu gan y tair dyletswydd. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n ofynnol i’r Comisiwn baratoi cynllun cydraddoldeb sy’n amlinellu ei flaenoriaethau dros gyfnod o dair blynedd o dan y dyletswyddau cydraddoldeb rhywiol, hiliol a chydraddoldeb i bobl anabl. Gallwch weld cynllun cyfredol y Comisiwn yma.
 

back to top