Ffynonellau cymorth eraill

Efallai y bydd darparwyr addysg yn gweld y gwefannau canlynol yn ddefnyddiol wrth geisio deall a chyflawni cyfrifoldebau i hyrwyddo eu cydraddoldeb ac amrywiaeth a mynd i’r afael â gwahaniaethu.

 

Yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd
Gwybodaeth am y prif safonau y mae’n rhaid i ysgolion eu dilyn yn ogystal â chanllawiau ar faterion cymhleth

Yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau
Ffynhonnell bwysig o wybodaeth gan y llywodraeth i brifysgolion a darparwyr addysg eraill

Cyngor Dysgu a Sgiliau
Amrywiaeth eang o wybodaeth i ddarparwyr, yn enwedig am addysg oedolion ac yn y gweithle

Teachernet
Adnoddau a chanllawiau i athrawon ar amrywiaeth o faterion (cynhyrchwyd y wefan gan yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd)

Governornet
Adnoddau a chanllawiau i lywodraethwyr ysgolion (cynhyrchwyd y wefan gan yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd)

Acas
Canllawiau ar sut i ymdrin ag anghydfod, yn enwedig yn y gweithle

Yr Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Ysgolion
Cyngor i ysgolion ar sut i ddatblygu staff

Y Comisiynydd Plant
Canllawiau i blant a rhieni: gall fod o ddiddordeb i ddarparwyr addysg hefyd

Mae Pob Plentyn yn Bwysig 
Gwefan traws-lywodraeth yn edrych ar bob agwedd ar les plant

The Scottish Government: Education and Training
Gwefan llywodraeth yr Alban yn edrych ar bob agwedd ar addysg a hyfforddiant yn yr Alban

The General Teaching Council for Scotland
Corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer y proffesiwn addysgu yn yr Alban

Parentzone Scotland
Canllawiau ar ddatblygu partneriaethau rhwng rhieni ac ysgolion yn yr Alban

back to top