Dwyn achos o wahaniaethu

Gweithdrefn newydd wrth benderfynu dwyn achos o wahaniaethu

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi newid y ffordd i gael gwybodaeth cyn dwyn hawliad posibl o wahaniaethu yn erbyn cyflogwr.

Mae yna broses i bobl sy’n meddwl eu bod wedi’u trin yn anghyfreithlon i gael gwybodaeth am wahaniaethu, aflonyddu, erlid ac ymddygiad gwaharddedig posibl ac am gwynion cydraddoldeb termau (cyflog cyfartal). Mae hyn yn gweithio drwy ddau set o ffurflenni, y naill ar gyfer cwynion ynglŷn ag ymddygiadau gwaharddedig neu wahaniaethu a’r llall ar gyfer cwynion ynglŷn â chydraddoldeb termau.

Gwahaniaethu ac ymddygiad gwaharddedig arall

Gallwch ddod o hyd i’r holiaduron, y ffurflenni ateb a’r canllaw ar wefan y Swyddfa Gartref: Y broses ar gyfer cwynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Mae dwy ran i’r ffurflen.

Rhan un: Gall y person sy’n meddwl ei fod wedi’i drin yn anghyfreithlon lenwi’r ffurflen ateb ar gyfer gwahaniaethu ac ymddygiad gwaharddedig arall i’w helpu i gael gwybodaeth o’r person neu’r sefydliad y mae’n teimlo sy’n gyfrifol.

Rhan dau: Gall y person neu’r sefydliad a holir lenwi’r ffurflen ateb ar gyfer gwahaniaethu ac ymddygiad gwaharddedig arall i ateb y cwestiynau hyn.

Mae canllaw ar gael ar gyfer y ddau barti ynglŷn â’r broses a llenwi’r ffurflenni. Mae canllaw ar y ffurflenni eu hunain ar gyfer pob cwestiwn ac ateb.

Cydraddoldeb Termau (cyflog cyfartal)

Mae holiaduron a ffurflenni ateb Cydraddoldeb Termau (cyflog cyfartal) a’r canllaw ar wefan y Swyddfa Gartref: Y broses ar gyfer cwynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Eto, mae dwy ran i’r ffurflen hon.

Rhan un: Gall y person sy’n meddwl nad yw â'r un termau cytundeb â pherson o’r rhyw arall sy’n gwneud yr un fath o swydd lenwi’r ffurflen ateb ar gyfer cydraddoldeb termau i’w helpu i gael gwybodaeth oddi ar eu cyflogwr.

Rhan dau: Gall y cyflogwr a holir lenwi’r ffurflen ateb ar gyfer cydraddoldeb termau i ateb y cwestiynau hyn.

Mae canllaw ynglŷn â’r broses a llenwi’r ffurflenni ar gael  i’w lawr lwytho. Hefyd, mae canllaw ar gyfer pob cwestiwn ac ateb ar y ffurflen ei hunan. 
 

Hysbysiad pwysig - penderfynu pa holiadur i’w defnyddio

Dylech ddefnyddio’r ffurflenni a rhestrir uchod yn unig os digwyddodd yr ymddygiad anghyfreithlon posibl ar neu ar ôl 1 Hydref  2010 neu os dechreuodd yr ymddygiad cyn 1 Hydref 2010 ond aeth ymlaen ar neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

Os digwyddodd yr ymddygiad anghyfreithlon posibl cyn 1 Hydref 2010, ni fydd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gymwys ac nid y ffurflenni hyn fydd y rhai priodol i gael gwybodaeth.  Yn hytrach, cewch eich cynnwys gan y ddeddfwriaeth a ddiddymir neu di-rymir ar 1 Hydref a dylech ddefnyddio’r ffurflenni unigol sy’n benodol i hawliadau o ran pob un o’r ‘nodweddion gwarchodedig’ (hil, anabledd, rhyw etc) a chyflog cyfartal.

Ar ein tudalen Deddfwriaeth allweddol, gellir bwrw golwg ar yr holiaduron ac ar fwy o fanylion ynglŷn â sut y mae hawliadau gwahaniaethu a hawliadau cysylltiedig sy’n digwydd cyn neu ar ôl 1 Hydref yn cael eu hystyried.
 

back to top