Y Comisiwn yng Nghymru

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb. Mae'n gweithio i ddileu gwahaniaethu, lleihau anghydraddoldeb, diogelu hawliau dynol ac i ddatblygu perthynas dda, gan sicrhau bod gan bawb gyfle teg i gymryd rhan mewn cymdeithas.

Diben y Comisiwn yng Nghymru yw cyflenwi rhaglen o waith yng Nghymru a sicrhau bod polisiau a wneir gan y Comisiwn ym Mhrydain yn adlewyrchu anghenion Cymru.

Mae gan y Comisiwn dri phwyllgor statudol sydd yn gyfrifol am sicrhau bod gwaith cyffredinol y Comisiwn yn adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau Cymru a'r Alban a buddiannau pobl anabl. Maen nhw'n gyfrifol hefyd am ddatblygu eu rhaglenni gwaith penodol eu hunain a chymryd rhan flaenllaw wrth weithio gyda'n rhanddeiliaid. Caiff bob un o'r pwyllgorau ei gadeirio gan un o'n comisiynwyr a'i gefnogi gan brif swyddog.

I gyflawni'i bwrpas bydd Cyfarwyddiaeth Cymru'n:

  • Gweithio gyda Phwyllgor Cymru i sicrhau bod anghenion Cymru'n cael eu hystyried yng nghynllun busnes Prydain Fawr ac yn gweithredu rhaglen o waith sy'n briodol i Gymru
  • Cydlynu holl agweddau o waith y Comisiwn yng Nghymru i wneud yr effaith mwyaf, isafu risg ac ychwanegu gwerth i'r strategaeth Prydain gyfan
  • Adeiladu sylfaen dystiolaeth gref sy'n galluogi'r Comisiwn i siarad yn awdurdodol ar faterion polisi a chydag eglurder ar yr hyn sydd angen ei newid
  • Canfod y synergedd rhwng agendau'r Comisiwn a'r Llywodraeth a datblygu strategaethau dylanwadu i gyflenwi amcanion y Comisiwn yng Nghymru
  • Mynegi amcanion y Comisiwn gyda pherswad i gysylltu rhanddeiliaid a chynhyrchu camau gweithredu
  • Defnyddio pwerau cyfreithiol y Comisiwn i wella mynediad at gyfiawnder a hyrwyddo cymdeithas gyfiawn a theg

Cynllun Iaith Gymraeg

I gydymffurfio ag amodau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar y cyd â Bwrdd yr Iaith Gymraeg, wedi datblygu Cynllun Iaith Gymraeg y Comisiwn.

Cafodd y cynllun ei gymeradwyo gan Fwrdd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar 25 Mawrth 2010. Cafodd ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 20 Ebrill 2010. Byddwn yn awr yn lansio'r cynllun ar draws y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac i'r cyhoedd.

Maer Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi mabwysiadu'r egwyddor, cyn belled ag y maen gyson â'r amgylchiadau a lle mae'n rhesymol ymarferol, y bydd y corff, wrth drefnu'i waith cyhoeddus yng Nghymru, yn delio â'r iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yn gyfartal. Mae'r cynllun hwn yn amlinellu'r modd y bydd yn gweithredu ar yr egwyddor honno.

Mae copi o'r Cynllun Iaith Gymraeg ar gael i'w lawr lwytho

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ar ol ei ddarllen, cysylltwch gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Llawr Gwaelod

1 Caspian Point

Ffordd Caspian

Bae Caerdydd

CF10 4DQ
E-bost: wales@equalityhumanrights.com

back to top