Ymgyrch trais yn erbyn menywod – yn gofyn amdani?

Am yr ymgyrch

Mae trais yn erbyn menywod yn anghydraddoldeb difrifol sy’n wynebu menywod a merched yng Nghymru heddiw. Defnyddir y syniad bod menywod ‘yn gofyn amdani’ yn aml gan droseddwyr i gyfiawnhau’u hymddygiad. Mae’n beio’r dioddefwr yn hytrach na’r troseddwr. Amcan ein hymgyrch ‘yn gofyn amdani?’ yw codi ymwybyddiaeth o faint y trais yn erbyn menywod,  ei annerbynioldeb ac i herio’r agweddau sy’n ei gyfiawnhau a’i esgusodi. Hefyd ei nod yw gwella ymwybyddiaeth o ble i gael cymorth.

Beth yw negeseuon allweddol yr ymgyrch?

Mae’r ymgyrch hwn o’r farn y gellir atal trais drwy herio agweddau sy’n ystyried trais yn erbyn menywod yn dderbyniol. Felly, negeseuon allweddol yr ymgyrch hwn yw fel a ganlyn:

  • Mae gen i’r hawl i wisgo beth bynnag dw i’n dymuno
  • I fynd i ble bynnag dw i eisiau 
  • Mae gen i’r hawl i gerdded adref heb ofni
  • Ac mae gen i’r hawl i fyw fy mywyd yn rhydd rhag trais

Pam mae angen ymgyrch trais yn erbyn menywod arnom ni?

  • Mae bron hanner o fenywod wedi dioddef rhyw fath o drais domestig, ymosodiad treisgar neu ystelcian
  • Mae tua 80,000 o fenywod yn dioddef trais rhywiol neu ymgais o drais rhywiol bob blwyddyn ond dim ond mewn 6.1% o achosion trais rhywiol a gofnodir gan yr heddlu mae’r troseddwr yn cael ei ddal a’i euogfarnu.
  • Mae 34% o fyfyrwyr yng Nghymru o’r farn os yw menyw sy’n feddw’n dioddef trais rhywiol neu ymosodiad rhywiol ei bod hi’n rhannol neu’n gyfan gwbl gyfrifol am y digwyddiad.
  • Mae camdriniaeth ddomestig ar hyn o bryd yn costio dros £2.7 biliwn y flwyddyn i fusnesau yn y Deyrnas Unedig.

Beth allaf wneud?

Ymunwch â’n hymgyrch a defnyddiwch y teclynnau canlynol (i’w cael ar y dde) i wneud gwahaniaeth:

Dogfennau perthnasol - Map o'r Bylchau

back to top