Prosiectau

Yn aml mae gan y Comisiwn yng Nghymru ymgyrchoedd cyfredol a nodweddion diddorol. Yn yr adran hon gallwch edrych ar glipiau a lawr lwytho dogfennau o nifer o’n prosiectau diddorol a digwyddiadau.

O'r golwg yng ngolwg pawb - Crynodeb Cymru

Mae casgliadau’n hymchwiliad ffurfiol yn dangos bod aflonyddu yn brofiad cyffredinol i bobl anabl sy’n byw yng Nghymru. Y llynedd roedd tua 100,000 o oedolion anabl yng Nghymru wedi dioddef gan drosedd ond gwyddom mai dim ond nifer fach o’r achosion yw’r rhain.

Pa mor deg yw Cymru?

Mae ‘Pa mor deg yw Cymru? yn rhoi cyd-destun Cymru i’r adolygiad Teirblwydd, gan ddarparu tystiolaeth annibynnol i fesur cynnydd tuag at gydraddoldeb, perthynas dda a hawliau dynol. O gynnig safbwynt newydd ar anghydraddoldebau parhaus mae’n nodi heriau newydd.

Eich Busnes Chi – Polisïau yn y gweithle ar gam-drin domestig ac iechyd meddwl

Canfu ein hymchwil ‘Pwy rydych chi’n ei weld? Byw gyda’n gilydd yng Nghymru’ bod rhagfarnau’n dyfalbarhau tuag at gam-drin domestig a phobl â chyflyrau iechyd meddwl. Dyma ddau faes y dylai gyflogwyr yng Nghymru ymwneud â hwy er mwyn mynd i’r afael ag absenoldeb salwch, a chadw staff medrus a phrofiadol a sicrhau bod staff yn teimlo’n ddiogel yn y gweithle a bod ganddynt gymorth a chefnogaeth yno.

Prosiectau 2010

Mwy nag ystadegyn

Mae’r prosiect hwn yn archwilio profiadau bywyd Sipsiwn-Teithwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, pobl trawsryweddol a phobl â chyflwr iechyd meddwl. Gallwch ddarllen yr adroddiad ymchwil, dogfennau atodol a gwylio hanesion digidol sydd yn dangos profiadau byw go iawn bobl yng Nghymru.

Eich Busnes Chi – Polisïau yn y gweithle ar gam-drin domestig ac iechyd meddwl

Canfu ein hymchwil ‘Pwy rydych chi’n ei weld? Byw gyda’n gilydd yng Nghymru’ bod rhagfarnau’n dyfalbarhau tuag at gam-drin domestig a phobl â chyflyrau iechyd meddwl. Dyma ddau faes y dylai gyflogwyr yng Nghymru ymwneud â hwy er mwyn mynd i’r afael ag absenoldeb salwch, a chadw staff medrus a phrofiadol a sicrhau bod staff yn teimlo’n ddiogel yn y gweithle a bod ganddynt gymorth a chefnogaeth yno.

Stryd Urddas

Cynlluniwyd Stryd Urddas i ystyried beth mae hawliau dynol yn ei olygu yng nghyd-destun bywyd beunyddiol, sut maen nhw’n dylanwadu ar bobl go iawn a sut maen nhw felly mor bwysig. Yn Stryd Urddas mae gan bob un o’r trigolion eu hanes i’w dweud am sut mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn diogelu eu hawliau. Mae rhif eu tai’n cyfateb i rif Erthyglau’r Ddeddf Hawliau Dynol.

Ymhob cartref cewch astudiaeth achos, ac enghreifftiau bywyd go iawn o sut gall hawliau dynol wneud gwahaniaeth i bobl gyffredin. Mae gan rai o’r trigolion ffilmiau i’w dangos ichi ar y dull hawliau dynol yng nghyd-destun gwahanol sefydliadau.

Prosiectau 2009

Ymgyrch trais yn erbyn menywod - yn gofyn amdani?

Mae trais yn erbyn menywod yn anghydraddoldeb difrifol sy’n wynebu menywod a merched yng Nghymru heddiw. Defnyddir y syniad bod menywod ‘yn gofyn amdani’ yn aml gan droseddwyr i gyfiawnhau’u hymddygiad. Mae’n beio’r dioddefwr yn hytrach na’r troseddwr.

Amcan ein hymgyrch ‘yn gofyn amdani?’ yw codi ymwybyddiaeth o faint y trais yn erbyn menywod,  ei annerbynioldeb ac i herio’r agweddau sy’n ei gyfiawnhau a’i esgusodi. Hefyd ei nod yw gwella ymwybyddiaeth o ble i gael cymorth.

Cinio Ymgom

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cynnal yr ymgom fwyaf ar hawliau dynol y mae Cymru wedi’i gweld erioed. Daeth dros 200 o bobl o bob oedran a chefndir ynghyd am y digwyddiad i rannu’u meddyliau a’u barn ar y byd o’n cwmpas.

Pwy sy'n Rhedeg Cymru? 2009

Mae adroddiad Pwy sy’n Rhedeg Cymru? 2009 y Comisiwn yn rhoi darlun o fywyd yng Nghymru, gan gynnwys gwleidyddiaeth, iechyd, a’r sector preifat er mwyn asesu’r cydbwysedd rhyw ar fyrddau gwneud penderfyniadau yng Nghymru. Ar y cyfan, ers adroddiad 2004 ni wnaed bron i ddim cynnydd o ran gwella cydbwysedd rhyw ar fyrddau blaenaf Cymru.

Prosiectau 2008

Detholiadau dynol

Mae pawb yn hoff o stori dda. Dyna paham yr ydym wedi cyd-weithio â rhai o ysgrifenwyr gorau Cymru i nodi pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn 60.

Pwy ydych chi'ei weld?

Her bwysicaf yr unfed ganrif ar hugain yw dysgu i fyw gyda’n gilydd a chyda’r blaned. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi braslun o sut rydym yn byw gyda’n gilydd yng Nghymru yn 2008.

back to top