Prosiect Croeso

Mae Croeso yn brosiect sy’n dathlu amrywiaeth  pobl a diwylliannau Cymru.Mae’n gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau i hyrwyddo dealltwriaeth o iaith, ffydd, cymuned a chynhwysiad. Mae amrywiaeth yn rhywbeth i’w ddathlu – mae ein gwahanol ddiwylliannau, ieithoedd a ffydd yn llunio’r Gymru sydd ohonni heddiw.

Mae gan Gymru draddodiad balch o groesawu unigolion a grwpiau i fewn i’w chymunedau. Mae Croeso yn anelu at hyrwyddo trafodaeth ac empathi rhwng gwahanol grwpiau cymunedol, a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ac yn ein helpu ni i gyd i ddathlu’r  buddiannau o Gymru intergredig ac amrywiaethol. Mae gan Croeso ei wefan ei hun, y gellir ei gyrchu yma.

Newyddion Croeso

Gyda thristwch mawr rydym yn cyhoeddi bydd y Prosiect Croeso’n dod i ben 30/10/2009.

Mae’r prosiect wedi rhedeg am bedair blynedd a bu’n llwyddiannus wrth ymestyn allan at 1000 o bobl ifanc i’w helpu i ddeall a dathlu amrywiaeth a chydraddoldeb.

Mae rhai o orchestion mwyaf y prosiect yn cynnwys, helpu i alluogi Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru i gael eu trin yn gyfartal, ein cystadleuaeth animeiddio Eich Dewis Chi a’i weithdai a dathlu Mis Hanes Bobl Dduon gyda Chyngor Casnewydd.

Yn olaf ond nid y lleiaf, yr em yng nghoron Croeso oedd y sesiynau Addysg a arweiniwyd gan Gyfoedion i bobl ifanc 11-16 mlwydd oed ble drafodai’r tîm faterion cydraddoldeb y dydd gyda’r bobl ifanc a’u helpu i fynd ymlaen i fynd i’r afael â’r materion hynny gyda’u cyfoedion.

Mae Tîm Croeso yn falch i ddweud eu bod wedi bod ar y llinell flaen yn cwrdd â phobl ifanc Cymru, yn canfod yr hyn sy’n bwysig iddynt a’u helpu i roi hwb ymlaen i’w materion mwyaf pwysig.

Rydym am ddweud DIOLCH YN FAWR i bawb sydd wedi’n helpu a’n cefnogi ar hyd y daith. Bu’n bleser o’r mwyaf i weithio gyda chi oll.

Llawer o Gariad

Fiona, Neil ac Amanda -  Tîm Croeso

Ar y we: http://www.croesoproject.org

back to top