Diwrnod ym Mywyd Cyd-weithiwr Llinell Gymorth Cymru

8.45 - 9.00

Mae aelodau tîm y Llinell Gymorth ar gael o 9yb ac yn gofalu am y ffonau tan 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener. Blaenoriaeth gyntaf y bore yw gweld pa aelodau staff sydd ar gael gan ei bod yn hanfodol y bydd o leiaf dau berson yn barod i ateb galwadau.

10.00

Rhennir y gwaith drwy rod, gyda phob un aelod o’r llinell gymorth yn delio ag e-bost yn eu tro. Darllenir yr e-bost drwyddynt a gosodir hwy ar system cronfa ddata. Am gyngor manylach, trosglwyddir yr e-bost i Arbenigwr. Mae arbenigwyr yn gyson brysur â’r gwaith hwn, gan fod nifer o’r e-bost yn hir a chyda hanesion dyrys.

12.00

Mae post yn cyrraedd pob prynhawn. Bydd gweithredwyr yn cofnodi eitemau ac yn eu lledaenu nhw i’r Arbenigwyr.

13.00

Derbynnir galwadau trwy gydol y dydd. Ar gyfartaledd bydd gweithredwr yn treulio tua wyth i ddeng munud y galwad, yn dehongli’r manylion sylfaenol ac yn ei grynhoi i’r Arbenigwr. Yn aml bydd gweithredwyr yn mynd tu hwnt i’w swyddogaeth, yn darparu cyngor a chyfeirio galwyr i sefydliadau eraill lle bo hynny’n briodol.

13.10

Os oes gan y galwr ymholiad manwl neu ddyrys, trosglwyddir yr alwad i Arbenigwr. Ambell waith bydd rhaid ail alw’r ymholwr yn ôl am na cheir y cyngor gorau ond drwy ymchwil bellach â sefydliadau cyfreithiol neu arall.

Mae’r ymholiadau diweddaraf ynglŷn â rheoliadau hygyrchedd  teithiau awyr yn enghraifft ardderchog o hynny. Mae llawer o’r arbenigwyr wedi ymdrechu i ymchwilio’r maes hwn yn dra manwl, gyda chanlyniadau gwych i’r galwyr.

Mae pob un o’r arbenigwyr llinell gymorth wedi cael galwyr sydd ar angen i ail-alw’n gyson er mwyn derbyn cyngor cyfredol a chymorth wrth i’w hachos fynd yn ei flaen.  Mae arbenigwyr yn gweithio i derfynau amser cyfyng i ateb yr ymholiadau, gan y gall ateb hwyr effeithio ar derfynau amser  am weithredu pellach.  Mae gan y staff llinell gymorth wybodaeth drylwyr o sefydliadau allanol a chysylltiadau allweddol i helpu galwyr os digwydd iddynt fethu cynnig cyngor uniongyrchol.

14.30

Dwywaith yr wythnos, bydd cynhadledd deleffon neu fideo yn cysylltu Llinell Gymorth Cymru â chydweithwyr mewn safleoedd arall: Birmingham, Manceinion a Glasgow. Fel arfer bydd y cyfarfodydd hyn yn para awr ac yn ymwneud â chyweithiau cyfredol.

16.00

Bydd tîm y Llinell Gymorth fel arfer yn ymgeisio i gael cynrychiolwyr i fynychu digwyddiadau allanol a chyfarfodydd tîm Cymru. Yn ychwanegol, bydd cyfarfodydd cyfreithiol wythnosol yn darparu diweddariadau ar alwadau ac achosion o ddiddordeb. Bydd hyn yn helpu i gynnal perthynas weithio gref â thimau cyfreithiol ac ehangach Cymru.

16.30

Fel bo deddfwriaeth yn newid a mwy o ddeddfau’n cael eu pasio, bydd Gweithredwyr  ac Arbenigwyr yn derbyn hyfforddiant pellach. Bydd hynny’n sicrhau bod gweithwyr y llinell gymorth yn hyddysg iawn ac yn meddu’r gallu i roi gwybodaeth briodol i’r galwyr am y datblygiadau cyfreithiol diweddaraf. 
 

back to top