Mae'r Comisiwn yng Nghymru'n amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb sydd yn byw neu'n gweithio yng Nghymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg ac yn Saesneg

Cynhadledd Flynyddol y Gyfnewidfa Gydraddoldeb 2014

Dydd Mercher 4 Mehefin 2014   Llandrindod

Cydraddoldeb mewn Tirwedd sy’n newid

Bydd y Gynhadledd eleni yn helpu cynadleddwyr i lywio cydraddoldeb a hawliau dynol yn y fath fodd ac ymroddiad ag a fydd yn esgor ar gamau gweithredu heddiw yn hytrach nag yfory.

 

Adroddiad newydd yn datgelu ‘degawd coll’ o ran ymdrechion i gael mwy o fenywod i’r uwch swyddi yng Nghymru

Mae adroddiad y Comisiwn, Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2014, yn bwrw golwg ar feysydd bywyd allweddol yng Nghymru, gan gynnwys gwleidyddiaeth, llywodraeth leol, iechyd a’r sector preifat er mwyn asesu’r cydbwysedd rhwng y rhywiau wrth fyrddau uwch benderfynyddion yng Nghymru.

Newyddion a digwyddiadau yng Nghymru

10/03/14

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Llywodraeth Cymru yn llofnodi Concordat

Yr wythnos hon, llofnododd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Llywodraeth Cymru Goncordat sy’n nodi ymagwedd gytûn am berthynas effeithiol rhwng y ddau sefydliad.

10/12/13
Darlith hawliau dynol flynyddol

Cynhaliodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ei Ddarlith Hawliau Dynol Flynyddol ddydd Mawrth 10 Rhagfyr fel rhan o ddigwyddiadau ledled y byd yn nodi Diwrnod Hawliau Dynol Rhyngwladol. 

13-19/10/13

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2013
Cyfle i gynyddu dealltwriaeth o beth yw trosedd casineb, annog adrodd a hybu gwasanaethau cymorth lleol. Mae ein hadroddiad O’r Golwg yng Ngolwg Pawb yn dangos i’r graddau y mae aflonyddu ar sail anabledd yn digwydd yng Nghymru. 

15/01/13
Canllaw ar feithrin Cymru decach
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, heddiw, wedi cyhoeddi Canllaw Technegol i gynorthwyo awdurdodau cyhoeddus wrth iddynt ddefnyddio Dyletswydd Gydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i Gymru fel teclyn i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Bydd y canllaw newydd, hefyd, yn cynorthwyo llysoedd barn a thribiwnlysoedd wrth iddynt ddyfarnu ar faterion o gyfraith gydraddoldeb. 

Adnoddau'r Comisiwn

Dolenni defnyddiol a gwybodaeth bwysig o'r Comisiwn

Ein Gwaith

Ymateb i’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Mae’r Comisiwn wedi darparu ymateb ffurfiol parthed adolygu pwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Pa mor deg yw Cymru?

Mae'r Adolygiad hwn yn dwyn at ei gilydd, am y tro cyntaf, dystiolaeth i ateb y cwestiwn 'Pa mor deg yw Cymru?'. Mae'n cynnig safbwynt newydd ar rhai anghydraddoldebau parhaus ac mae'n nodi rhai heriau newydd.

Eich Busnes Chi - Polisiau yn y gweithle ar gam-drin domestig ac iechyd meddwl

Canfu ein hymchwil Pwy rydych chi'n ei weld? Byw gyda'n gilydd yng Nghymru bod rhagfarnau'n dyfalbarhau tuag at gam-drin domestig a phobl a chyflyrau iechyd meddwl. Dyma ddau faes y dylai gyflogwyr yng Nghymru ymwneud a hwy er mwyn mynd i'r afael ag absenoldeb salwch, a chadw staff medrus a phrofiadol a sicrhau bod staff yn teimlo'n ddiogel yn y gweithle a bod ganddynt gymorth a chefnogaeth yno.

Ein gwaith arall yng Nghymru