Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith y Gyfnewidfa Gydraddoldeb 2012

Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith y Gyfnewidfa Gydraddoldeb 2012

Darllenwch y adroddiad cynhadledd 2012

Sbarduno newid: Cyflawni effaith

Roedd y gynhadledd eleni ddydd Mercher 13 Mehefin 2012 yn Llandrindod. Daeth dros 75 o gynadleddwyr at ei gilydd o’r sector cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat i drafod y thema Sbarduno newid: Cyflawni effaith.

Clywodd y cynadleddwyr anerchiadau gan y siaradwyr ysbrydoledig a ganlyn:

  • Dr Jo Farrar, CEO Cyngor Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a fyfyriodd ar ei saith mlynedd diwethaf ym Mhen-y-bont. Rhoddodd gipolwg inni o’i phrofiad ar arweinyddiaeth a’r newid diwylliant a wireddwyd yn ystod y cyfnod hwnnw. Lawr lwytho cyflwyniad Jo
  • Phil Bushby, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Stadau, DVLA a roddodd gipolwg personol inni o’i sylwadau ar ddefnyddio Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb i sbarduno newid. Lawr lwytho cyflwyniad Phil
  • Carmel Napier, Prif Gwnstabl Heddlu Gwent a siaradodd ynglŷn â chymryd cyfrifoldeb personol, gwneud pethau’n wahanol, argyhoeddi pobl a manteision gweithio ar y cyd. Lawr lwytho cyflwyniad Carmel

Yn ogystal, gwyliodd y cynadleddwyr Martin Henderson yn cael ei gyfweld ar ffilm ac a oedd yn defnyddio dull yn seiliedig ar dystiolaeth - a Bernie y ddafad gartŵn - i fynd i’r afael â’r hen broblem o ddechrau tanau glaswellt yn Nhonypandy. Pennaeth lleihau risg yw Martin yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Roedd y gynhadledd hon yn rhad ac am ddim i Aelodau’r Gyfnewidfa Gydraddoldeb. Os nad ydych eisoes yn aelod, gallwch ymaelodi am ddim drwy gysylltu â Mandy Bain ar 01248360581 neu mandy.bain@equalityhumanrights.com

Yn ddiweddar amlygwyd Rhwydwaith y Gyfnewidfa Gydraddoldeb fel enghraifft o arfer effeithiol yng nghyhoeddiad Equinet ‘Good Practice Guide on Promoting Diversity in the Workplace’. Rhwydwaith Cyrff Cydraddoldeb Ewropeaidd yw Equinet a 37 o sefydliadau o 30 o wledydd Ewrop yn aelod.

Hoffwn ddiolch i’n haelodau am eu diwydrwydd i sicrhau bod Rhwydwaith y Gyfnewidfa Gydraddoldeb yn parhau’n llwyddiant ac rydym yn falch bod Equinet wedi’i gydnabod a’i hyrwyddo ledled Ewrop.
 

back to top