Cyhoeddiadau Arfer Da a Chanllawiau

Rydym yn cynhyrchu cyhoeddiadau canllawiau i ystod o gynulleidfaoedd gwahanol.

Hawliau Dynol

Hawlio'n hawliau

Ours to own coverNod y canllaw hwn yw bwrw golwg ar ystyr hawliau dynol yng nghyd-destun bywyd bob dydd, sut maen nhw wedi effeithio ar bobl go iawn a pham felly eu bod mor bwysig.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Archebu copi print


Canllawiau i bob cyflogwr

Gweithio’n Well: Canllaw i reolwyr… Gweithio’n Hyblyg

Nod y canllaw hwn yw helpu rheolwyr busnes i ganfod a gweithredu dulliau gweithio arloesol sy’n gwella cynhyrchiant a gwasanaethau i gwsmeriaid, yn arbed arian ac yn galluogi gweithwyr cyflogedig i sicrhau cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywyd personol.

Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Cyflogi Ffoaduriaid

Cyflogi FfoaduriaidMae’r canllawiau hyn ar gyflogi ffoaduriaid wedi’i gynhyrchu gyda’r Cyngor Ffoaduriaid yn egluro pa ddogfennau gall ddarparu tystiolaeth o’r hawl i weithio.    

Lawr lwytho fersiwn PDF

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Canllawiau’n benodol i fusnesau bach a maint canolig.

Rheoli’r dirywiad economaidd a pharatoi ar gyfer adferiad

Rheoli'r dirywiad economaiddMae’r canllaw byr hwn yn nodi sut y gall cyflogwyr ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg i gadw staff a rheoli prosesau dileu swyddi yn deg yn yr hinsawdd gyfredol.

Lawr lwytho fersiwn PDF

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Gweithio’n hyblyg - canllaw byr

Mae’r canllawiau hyn yn egluro beth yw gweithio’n hyblyg a sut y gallwch ei ddefnyddio er budd eich busnes.

Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Atebion syml i... 50 o gwestiynau anodd am gydraddoldeb ac arferion cyflogaeth da

Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu’r 50 o’r cwestiynau mwyaf anodd sy’n wynebu cyflogwyr busnesau bach yn eu tyb hwy ar arfer cyflogaeth da a chydraddoldeb.

Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Canllawiau ar ddyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus

Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector CyhoeddusMae’r canllawiau hyn yn gosod allan beth yw’r dyletswyddau, cyfrifoldebau’r awdurdodau cyhoeddus ym Mhrydain a sut y dylid eu gweithredu.

Lawr lwytho fersiwn PDF

Archebu copi print neu fformat gwahanol


Canllawiau i addysgwyr

Cynnal Safonau: Hyrwyddo Cydraddoldeb

Adroddiad Cryno Ymchwiliad Ffurfiol Gan Y Comisiwn Hawliau Anabledd - Rheoleiddio proffesiynol ym meysydd nyrsio, addysgu a gwaith cymdeithasol a mynediad pobl anabl i'r proffesiynau hyn

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Nid yw llawer o’n canllawiau ar gael ond ar-lein yn unig fel adnodd gwefan, er enghraifft pecynnau cymorth i gyflogwyr. Ewch i adran Cyngor ac Arweiniad y wefan ar gyfer adnoddau canllawiau ar-lein. Hefyd gwelwch Godau Ymarfer.

back to top