Ymgynghoriadau strategaeth cyfreithiol

Ymgynghoriad ar strategaeth gwaith achos ac ymgyfreitha

Mae gan y Comisiwn set unigryw o bwerau cyfreithiol. Mae'r strategaeth gwaith achos ac ymgyfreitha'n nodi sut y byddwn yn defnyddio ein gwaith achos, ymgyfreitha a phwerau ymyrryd i atgyfnerthu ac ymestyn cyrhaeddiad deddfwriaeth a gwarchodaeth cydraddoldeb a hawliau dynol. Rhwng 2009 a 2012, ein nod fydd ymgymryd ag o leiaf 100 o achosion cyfreithiol y flwyddyn. Bydd pob un o'r achosion hyn yn ein cynorthwyo i gwrdd â'n hamcanion, gan sicrhau'r newid cadarnhaol mwyaf effeithiol a pharhaol.

Rydym wedi clustnodi nifer o feysydd fydd yn flaenoriaeth gogyfer â'n gwaith cyfreithiol yn ystod y cyfnod hwn:

  1. Atgyfnerthu, ehangu a chryfhau hawliau cydraddoldeb ar gyfer pob un o'r seiliau a warchodir o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb
  2. Gwarchod a hyrwyddo hawliau dynol
  3. Sicrhau cydymffurfiaeth effeithiol â dyletswyddau cydraddoldeb statudol
  4. Hyrwyddo cysylltiadau da a threchu rhagfarn.

Bydd yr achosion y dewiswn eu cefnogi yn y blynyddoedd nesaf yn adlewyrchu'r blaenoriaethau hyn.

Mae ein Cynllun Strategol 2009 -2012 a’n Strategaeth Hawliau Dynol yn nodi ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2009 - 2012. Byddwn yn defnyddio ystod lawn ein pwerau a'n hadnoddau cyfreithiol i'n helpu i gyflawni'r blaenoriaethau hyn. Bydd y strategaeth gwaith achos ac ymgyfreitha'n ategu’r amcanion strategol hyn a dylid eu darllen ar y cyd â'r strategaethau.

Carem glywed barn rhanddeiliaid ar y prif flaenoriaethau cyfreithiol arfaethedig sy'n pennu swyddogaethau gwaith achos, ymgyfreitha ac ymyrryd y gyfarwyddiaeth Gyfreithiol.

Sut i ymateb

Darllenwch a lawrlwythwch y ddogfen ymgynghori (fformat Word)

Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad mewn nifer o ffyrdd

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, byddwn yn cynnal sesiynau galw heibio yn Llundain a Manceinion ar yr amserau canlynol:

  • Dydd Gwener 12 Mawrth: 10am - 12pm (Llundain)
  • Dydd Llun 2 Mawrth: 2pm - 5pm (Manceinion)
  • Dydd Llun 12 Ebrill: 2pm - 5pm (Llundain)
  • Dydd Mawrth 4 Mai: 10am - 12pm (Manceinion)

E-bostiwch LegalStrategy@equalityhumanrights.com os hoffech gyfarfod yn ystod unrhyw un o'r sesiynau uchod.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar ddydd Llun, 17 Mai 2010.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau croeso i chi e-bostio LegalStrategy@equalityhumanrights.com

back to top