Hysbysiad swyddogol

Hysbysiad o ymchwil o dan Adran 16 o’r Ddeddf Cydraddoldeb 2006


Byddwch yn hysbys y bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cynnal ymchwiliad ar wahaniaethu ar sail rhyw yn y sector gwasanaethau cyllid ym Mhrydain Fawr, o fewn y cylch gorchwyl a fynegwyd isod.

Yn ôl Rhestr 2 paragraff 2 o’r Ddeddf Cydraddoldeb 2006, drwy hyn y rhoddir hysbysiad bod y Comisiwn wrth gyflawni’i ddyletswyddau o dan adrannau 8 a 10 o’r Ddeddf Cydraddoldeb 2006 ac yn defnyddio pwerau a ganiatawyd i’r Comisiwn o dan adran 16 o’r Ddeddf  ddywededig, mae’r Comisiwn yn bwriadu cynnal Ymchwiliad ar wahaniaethu ar sail rhyw yn y sector gwasanaethau cyllid ym Mhrydain Fawr.

Cylch gorchwyl

Cylch gorchwyl yr Ymchwiliad yw:

1. Ymchwilio i’r bwlch cyflog ar sail rhyw a thueddiadau cyflog ar draws y sector gwasanaethau cyllid
2. Ymchwilio i faint a natur gwahaniaethu ar sail rhyw ynglŷn â recriwtio, telerau ac amodau, dyrchafiad, llwybrau gyrfa, cadwraeth a diwylliant y gweithle ar draws y sector gwasanaethau cyllid
3. Archwilio’r mesurau a ddefnyddir gan gyflogwyr a sefydliadau arall i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail rhyw ac anghydraddoldebau ym maes cyflog a statws, ac i asesu effeithiolrwydd mesurau o’r fath
4. Asesu a dadansoddi effaith gwahaniaethol colli swyddi yn y sector
5. Ystyried unrhyw faterion arall sy’n ymddangos i’r Comisiwn eu bod nhw’n berthnasol i’r uchod
6. Gwneud argymhellion o’r fath ac sydd yn briodol


Diffiniadau


I osgoi amheuaeth rydym wedi diffinio’r sector gwasanaethau cyllid fel yr holl weithgareddau a gwmpasir gan Ddosbarthiad Diwydiannol Safonol 1992 Adran J: cyfryngiadau cyllidol (65), yswiriant a phensiynau (66), gweithgareddau cynorthwyol (67).

Dylai unrhyw berson neu sefydliad sy’n dymuno gwneud cynrychiolaethau ar sylwedd yr Ymchwiliad hysbysu’r Comisiwn drwy e-bost i genderandfinance@equalityhumanrights.com
neu ar y ffôn i dîm ymchwilio’r sector cyllid ar 020 3117 0460

Cynhelir yr Ymchwiliad hwn yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb Rhestr 2,ac effaith hynny  yw:
• Galluogi’r Comisiwn i gyflwyno hysbysiad ar unrhyw berson neu sefydliad yn gofyn am gynhyrchiad o wybodaeth, dogfennau neu dystiolaeth sydd o’u heiddo (Rhestr 2 paragraffau 9 a 10);
• Gofyn ar y Comisiwn i adrodd ar gasgliadau’r Ymchwiliad (Rhestr 2 para 15); a
• Galluogi’r Comisiwn i ystyried yr argymhellion i unrhyw barti (Rhestr 2 para 16).

T. Phillips
Cadeirydd,
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
31 Mawrth 2009

 

back to top