Diweddariadau

  • 21 Tachwedd 2011 – Llwyddiant Mesur Cymorth Cyfraith: dedfrydu ar lofruddiaeth sy wedi’i chymell gan anabledd

  •  

Gan ystyried argymhellion adroddiad terfynol yr Ymchwiliad:  ‘Hidden in plain sight’, gweithiodd y Comisiwn ar wella’r Mesur Cymorth Cyfraith, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr gyda Kate Green AS, gweinidog cydraddoldeb yr Wrthblaid, a chafwyd cymorth ganPaul Maynard AS (Ceidwadwyr) ynglŷn â chanllawiau dedfrydu.

Yn adroddiad terfynol yr Ymchwiliad i Aflonyddu ar sail Anabledd: ‘Hidden in plain sight’ argymhellom rhai newidiadau i’r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003 er mwyn cydraddoli’r ddedfryd ar  lofruddiaeth waethygedig ar sail anabledd gyda llofruddiaeth waethygedig o ran y nodweddion eraill a ddiogelir, megis hil, crefydd a chyfeiriadedd rhywiol.

Cafodd y newidiadau eu hystyried yng nghyfnod adrodd y Tŷ Cyffredin ar 1 Tachwedd. Cyhoeddodd yr Arglwydd Ganghellor, Kenneth Clarke AS, fod y llywodraeth yn cytuno â safbwynt Ms Green ac y bydd, maes o law, yn cyflwyno diwygiadau yn Nhŷ’r Arglwyddi i weithredu’r cynnig.

  • 12 Medi 2011 – Lansiad 'Hidden in plain sight'

  •  

Yn dilyn lansiad ein hadroddiad terfynol i aflonyddu ar sail anabledd: Hidden in plain sight, rydym wedi dechrau ymgysylltu ag awdurdodau cyhoeddus ynglŷn ag argymhellion yr ymchwiliad.

Dros y chwe mis nesaf byddwn yn ymgynghori ‘n eang â rhanddeiliaid o’r sectorau cyfiawnder troseddol, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, tai a llywodraeth leol a yw’r argymhellion yn rhai cywir. Hefyd, sut y gellir eu gwreiddio orau yn y modd y mae  sefydliadau’n gweithio.  Wedyn, yn nhymor Gwanwyn 2012, byddwn yn cyhoeddi’n maniffesto ar gyfer newid; yr ymrwymiadau a wnaed gan eraill; y canlyniadau y byddwn yn disgwyl eu gweld dros y pum mlynedd nesaf; a sut yr ydym yn bwriadu gwerthuso a rheoleiddio’r canlyniadau.

Hoffem ddiolch i’r unigolion hynny sydd wedi rhoi cymorth inni drwy gydol yr Ymchwiliad ffurfiol hwn a chroesawn eich adborth ynglŷn â’r adroddiad. Gallwch anfon eich sylwadau/barn mewn e-bost at : communications@equalityhumanrights.com neu gallwch rhannu’r adroddiad a’ch barn ar Twitter drwy ddefnyddio  #disbelief.
 

back to top