Achos chwech: Colin Greenwood

Dydd Gwener 13 Ebrill 2007, ymosododd dau lanc yn eu harddegau - Lewis Barlow, 14, a Leon Gray, 15 - ar Colin Greenwood a oedd yn ymlwybro o gartref ei gymar i arosfan tramiau gerllaw.

Beth a ddigwyddodd

Dydd Gwener 13 Ebrill 2007, ymosododd dau lanc yn eu harddegau - Lewis Barlow, 14, a Leon Gray, 15 - ar Colin Greenwood a oedd yn ymlwybro o gartref ei gymar i arosfa tramiau gerllaw. Trigai Colin mewn rhan arall o Sheffield ond ymwelai â’i gymar yn rheolaidd a hi oedd mam eu pedwar plentyn. Roedd ef yn ddyn 45 oed a oedd yn gweld yn rhannol a chai ei bryfocio yn aml ar yr ystâd o ganlyniad i’w alcoholiaeth. Y tro hwn, dyrnodd y llanciau ef, a’i dynnu ar lawr a’i gicio a’i daro â’u traed nes i’w ben sboncio oddi ar y concrit. Parhaodd yr ymosodiad am rhwng pedwar i bum munud.

Wrth i Colin, wedyn, godi, gwegiodd a syrthio gan daro ei ben yn erbyn y llawr. Cynigodd dystion gymorth iddo ond gwrthododd iddynt i alw am ambiwlans. Llwyddodd i ddal y tram ond cwympodd yn hwyrach y noson honno ac aethpwyd ag ef i’r ysbyty, lle y bu farw yn gynnar y bore wedyn. Anaf i’w ben oedd achos ei farwolaeth, anaf a allai fod wedi digwydd wrth i’w ben gael ei daro neu wrth iddo gwympo i’r llawr.

Roedd y ddau ymosodwr wedi cam-drin Colin ar lafar ar nifer o adegau ac roedd Barlow wedi targedu tŷ cymar Colin ar gyfer helyntion gwrthgymdeithasol eraill gan gynnwys taflu  cewyn brwnt at eu ffenest.

Roedd Colin wedi peidio â chario ffôn wen gan iddo ddioddef ymosodiadau o’r blaen a theimlai ei bod yn tynnu sylw at ei anabledd, gan ei wneud yn fwy o darged i aflonyddu.

Yn ôl y tystion, roedd Barlow wedi wynebu Colin cyn yr ymosodiad a bygwth ei drywanu. Stompiodd Colin ef â’i droed, a oedd efallai wedi sbarduno’r ymosodiad yn ddiweddarach. Ar ôl yr ymosodiad, clywyd y ddau a gyflawnodd y drosedd yn brolio am faeddu ‘Colin y meddwyn’.

Ar y dechrau, cafwyd Barlow a Gray ill dau yn euog o lofruddio ond dileuwyd hynny ar apêl ac fe bledion nhw’n euog i ddynladdiad.
 
 

Yr ymateb

Bu’r  Greenwoods yn cysylltu’n glos â nifer o asiantaethau cyhoeddus gwahanol. Roedd Colin wedi cysylltu â’r gwasanaethau iechyd ynglŷn â’i olwg a oedd yn gwaethygu ac roedd ei alcoholiaeth yn wyddys i bawb. Pwysleisiodd Lee Adams, dirprwy prif weithredwr Cyngor Dinas Sheffield fod cymar Colin wedi cwyno, ar amryw o adegau, o gael ei haflonyddu gartref ond ni chysylltodd hyn ag anabledd. ‘Roedd yn ymddangos eu bod o’r farn mai’r alcoholiaeth a materion gwahaniaethol eraill oedd ar fai… felly roedd y sefyllfa’n gymhleth.’

Yn ôl prif gwnstabl Heddlu De Swydd Efrog, Meredydd Hughes, roedd Colin yn ‘adnabyddus iawn i’w blismyn lleol’ ac roedd 15 o droseddau yn ei erbyn wedi ei gofnodi dros gyfnod o 10 mlynedd. Hefyd, roedd ganddo gofnod troseddol ei hunan.

Daeth ei ymosodwyr i sylw’r heddlu am ymddwyn yn wrthgymdeithasol ond ni hystyriwyd yr achosion hynny yn ddigon difrifol  i haeddu sylw penodol.
 

Erlyniad

Cyn iddynt gael eu harestio, cafodd y ddau ymosodwr eu clywed yn brolio ynglŷn â’u hymosodiad ar Colin. Euog farnwyd hwy o lofruddio ym mis Medi 2007 a charcharwyd hwy am o leiaf 12 a hanner o flynyddoedd am ei lofruddio. Ni erlynwyd yr achos fel trosedd casineb ar sail anabledd er i’r troseddwyr ddweud wrth eu ffrindiau eu bod yn disgwyl dedfryd hir am yr ymosodiad. Credai’r heddlu mai alcoholiaeth Colin yn hytrach na’r nam ar ei olwg oedd yr ysgogiad allweddol i’r ymosodiad. Disgrifiodd y barnwr hwy yn ‘afreolus, anfoesol ac yn fodlon i ddefnyddio trais mympwyol ar bobl fregus’.

Yn ddiweddarach, dileuwyd eu collfarnau yn y Llys Apêl. Cyfaddefon nhw i ddynladdiad a chawson nhw eu dedfrydu i garchar am bedair blynedd a’u rhyddhau ar ôl dwy. 

 

Y broses adolygu

Ni ymgymerwyd ag adolygiad achos difrifol.

back to top