Cydnabyddiaethau

Mae’r ymchwiliad hwn wedi elwa o gyfraniadau nifer o unigolion

Mae’r Comisiwn yn ddiolchgar i’r holl unigolion hynny, sefydliadau pobl anabl, sefydliadau gwirfoddol, cyrff arolygu, ysgrifenyddion parhaol, adrannau llywodraeth ac awdurdodau cyhoeddus a phreifat, sydd wedi cyflwyno tystiolaeth i’r ymchwiliad.

Rydym yn arbennig o ddiolchgar i Katharine Quarmby, awdur 'Scapegoat - why we are failing disabled people' am ei chymorth amhrisiadwy a’i gwaith ar ymgysylltu â rhanddeiliaid. Bu’n hael yn rhannu ymchwil allweddol o’i llyfr gyda ni a chyflwyno nifer y cysylltiadau a’r astudiaethau achos a ddefnyddiom yn ein hadroddiad terfynol. Mae Katharine yn awyddus i gyfrannu at ddadleuon yn y cyfryngau ynglŷn â’r pwnc hanfodol, pwysig hwn.

Rydym yn ddiolchgar, hefyd, i gydweithwyr ac aelodau Grŵp Cynghori a Phwyllgor Anabledd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am eu harweiniad yn ystod yr ymchwiliad. Heb ei gwaith ar y cyd, ni fyddai’r ymchwiliad hwn wedi bod yn bosibl.

Diolch i’r cyfweleion oll, a dynnwyd o faes helaeth, am eu hamser ac i ‘Independent Social Research’ am ei gyfraniadau ymchwil.

Mae diolch arbennig i’r rheiny a brofodd aflonyddu ar sail anabledd ac a ddaeth drwyddi, eu ffrindiau a’u teuluoedd a oedd yn ddigon hael i rannu’u profiadau gyda ni.
 

back to top