Cefndir i'r Ymchwiliad

Yn 2009, cynhaliodd y Comisiwn waith ymchwil ar fywyd diogel mewn diogelwch i bobl anabl. Mae’r ymchwil llawn i’w weld ar ein gwefan yn: Safety and security of disabled people

Dyma rai o gasgliadau’r gwaith ymchwil:

  • Mae pobl anabl mewn mwy o berygl o brofi trais na phobl nad ydynt yn anabl.
  • Mae plant a phobl ifanc anabl a menywod anabl, yn enwedig rhai ag anawsterau dysgu, mewn perygl arbennig.
  • Mae achosion o ddigwyddiadau ‘lefel isel’ parhaus yn gyffredin, ac efallai na fydd neb arall yn sylwi arnynt, ond gallant waethygu ar ryw bwynt. Mae asiantaethau cyhoeddus yn anwybyddu’r digwyddiadau hyn yn aml, er eu bod yn cael effaith sylweddol ar bobl anabl.
  • Mae pobl anabl yn ailstrwythuro eu bywydau i leihau’r peryglon gwirioneddol a chanfyddedig i’w hunain, hyd yn oed os nad ydynt wedi cael profiad personol o drais.

Daeth y Comisiwn i’r casgliad y dylai deddfwriaeth a pholisïau cyfredol ganolbwyntio ar gyfiawnder ac unioni cam yn hytrach na helpu ac amddiffyn. Pan gyhoeddodd y Comisiwn yr ymchwil hon ym mis Ebrill 2009, fe wnaethom ymrwymo i weld pa gamau yr oedd awdurdodau cyhoeddus yn eu cymryd i ddileu aflonyddu ar sail anabledd a’i achosion. Dyma’r ymrwymiad a’n harweiniodd i gyhoeddi ein bwriad i gynnal ymchwiliad ffurfiol.

Cylch gorchwyl

Cais am Dystiolaeth

Cyflwyniad i'r Ymchwiliad

gweler hefyd  Dyletswydd Cydraddoldeb i Bobl Anabl

 

back to top